الهیات تطبیقی, دوره (1), شماره (4), سال (2011-3) , صفحات (39-52)

عنوان : ( پژوهشی در حیث التفاتی برنتانو و تطبیق آن با نظریه اضافه فخر رازی )

نویسندگان: علی حقی , ملیحه زختاره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده این نوشته به مقایسه ی نظریات فیلسوف غرب برنتانو و فیلسوف-متکلم شرق امام فخر رازی درباب ادراک می پردازد.هر یک از این دو فیلسوف نظریات عمیقی در باب ماهیت ادراک عرضه کرده اند که بررسی تطبیقی این نظریات می تواند در فهم عمیق تر دیدگاه های هر یک از دو منشا اثر قرار گیرد.هدف این جستار روشن کردن شباهت ها و تفاوت های موجود در دیدگاه های آنان درباره ی این پرسش ها می باشد که ادراک بشر به طور کلی تا چه اندازه با واقعیت انطباق دارد؟ آیا انسان واقعا می تواند به خارج علم داشته باشد؟آیا علم او صرفا به معنی امری ذهنی است؟آیا اشیاء خارجی با همان ماهیت بیرونی به ذهن می آیند؟ واینکه انسان چگونه به ممتنعات علم کسب می کند؟ این دو فیلسوف در مباحث مهمی نظیر علم، وجود ذهنی، ادراک ممتنعات، اضافه ی عالم و معلوم دارای نظریات عمیقی هستند که در این جستار به روش تطبیقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. کلید واژه ها : علم، وجود ذهنی، واقع نمایی، نظریه ی تعلق، حیث التفاتی.

کلمات کلیدی

, حیث التفاتی , برنتانو , نظریه اضافه , فخر رازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024270,
author = {حقی, علی and زختاره, ملیحه},
title = {پژوهشی در حیث التفاتی برنتانو و تطبیق آن با نظریه اضافه فخر رازی},
journal = {الهیات تطبیقی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-9651},
pages = {39--52},
numpages = {13},
keywords = {حیث التفاتی - برنتانو - نظریه اضافه - فخر رازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی در حیث التفاتی برنتانو و تطبیق آن با نظریه اضافه فخر رازی
%A حقی, علی
%A زختاره, ملیحه
%J الهیات تطبیقی
%@ 2008-9651
%D 2011

[Download]