علوم باغبانی, دوره (25), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (137-146)

عنوان : ( اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای )

نویسندگان: مجتبی خرمی راد , محمود شور , یوسف حمیداوغلی , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , مصطفی صالحی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، بهترین محیط کشت پینه زایی، باززایی و ریشه زایی گیاه آنتوریوم گزارش می شود. برای تولید کالوس، از ریز نمونه های برگ و دمبرگ رقم های AntadraوCasino ، بر روی محیط کشت MS حاوی انواع تنظیم کننده های رشد (NAA، BA، Kin و IBA) استفاده شد. عامل های مورد مطالعه بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با3 تکرار آزمایش شدند. نتایج نشان داد که، رقم و نوع تنظیم کننده های رشد به طور معنی داری، تولید کالوس را تحت تأثیر قرار دادند. بیشترین مقدار کالوس در محیط C5( 3 میلی گرم در لیتر BA، 5/0 میلی گرم در لیتر NAA)، در شرایط تاریکی تولید شد. بیشترین تعداد گیاهچه از کالوس، در محیط Re2 ( 1 میلی گرم در لیتر BA، 01/0 میلی گرم در لیتر NAA)، در شرایط روشنایی بدست آمد. 8 هفته پس از کشت در حدود 83/22 گیاهچه در هر سانتیمتر مربع از بافت کالوس مشاهده شد. بهترین محیط ریشه زاییRo2 ( 2/0 میلی گرم در لیتر Kin، 1 میلی گرم در لیتر IBA) حاوی 1 میلی گرم در لیتر IBA و 2/0 میلی گرم در لیتر Kin بوده است، که تعداد 5/11 ریشه برای هر گیاهچه تولید نمود. رقم Antadra‌ در تولید کالوس و شاخساره نسبت به رقم Casino برتر بوده است. اما در فرآیند ریشه زایی رقم Casino واکنش بهتری نشان داده است.

کلمات کلیدی

, آنتوریوم, باززایی, ریشهزایی, کالوس, کشت بافت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024271,
author = {خرمی راد, مجتبی and شور, محمود and یوسف حمیداوغلی and تهرانی فر, علی and نعمتی, سیدحسین and مصطفی صالحی فر},
title = {اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2011},
volume = {25},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4730},
pages = {137--146},
numpages = {9},
keywords = {آنتوریوم، باززایی، ریشهزایی، کالوس، کشت بافت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای
%A خرمی راد, مجتبی
%A شور, محمود
%A یوسف حمیداوغلی
%A تهرانی فر, علی
%A نعمتی, سیدحسین
%A مصطفی صالحی فر
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2011

[Download]