علوم باغبانی, دوره (25), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (194-200)

عنوان : ( بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین )

نویسندگان: سمانه صیفی , سیدحسین نعمتی , محمود شور , بهرام عابدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه دو رقم فلفل شیرین، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه عامل تراکم بوته در3 سطح (5/2بوته در متر مربع، 3 بوته در متر مربع، 5/3 بوته در متر مربع) و هرس بوته در2 سطح (1- بدون هرس 2- حذف شاخه های فرعی و باقی گذاشتن 3 شاخه اصلی) و رقم شامل ارقام تامسون و ماراتوس در3 تکرار در گلخانه تحقیقاتی انجام شد. نتایج نشان داد که اثر هرس روی میانگین وزن میوه، طول میوه، قطر میوه، ضخامت دیواره میوه و ویتامین ث میوه در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود. سطوح مختلف تراکم نیز بر وزن میوه اثر معنی داری داشت. با افزایش تراکم وزن میوه در هر بوته در واحد سطح کاهش یافت، بطوریکه تراکم 5/2 بوته در متر مربع بالاترین وزن میوه را به خود اختصاص داد. در این آزمایش، تیمار هرس باعث افزایش وزن میوه و همچنین افزایش طول، قطر، ضخامت دیواره میوه و ویتامین ث میوه گردید و کیفیت میوه را نسبت به تیمار بدون هرس افزایش داد. pH و مواد جامد محلول کلTSS) ) تحت تاثیر تیمار هرس و تراکم قرار نگرفت. اثر نوبت برداشت بر روی ویتامین ث، pH و مواد جامد محلول کل در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود و برداشت سوم (40 روز پس از برداشت اول) بالاترین میزان ویتامین ث و مواد جامد محلول کل را به خود اختصاص داد.

کلمات کلیدی

, Capsicum annum, هرس, تراکم, کیفیت میوه, ویتامین ث
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024273,
author = {صیفی, سمانه and نعمتی, سیدحسین and شور, محمود and عابدی, بهرام},
title = {بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2011},
volume = {25},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4730},
pages = {194--200},
numpages = {6},
keywords = {Capsicum annum، هرس، تراکم، کیفیت میوه، ویتامین ث},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین
%A صیفی, سمانه
%A نعمتی, سیدحسین
%A شور, محمود
%A عابدی, بهرام
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2011

[Download]