جغرافیا و توسعه ناحیه ای, شماره (5), سال (2005-3) , صفحات (225-245)

عنوان : city centers and ethnics ghetos ( مراکز شهری و گتو های قومی )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مراکز شهری و گتو های قومی

کلمات کلیدی

مراکز شهری و گتو های قومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102428,
author = {اجزاء شکوهی, محمد},
title = {city centers and ethnics ghetos},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2005},
number = {5},
month = {March},
issn = {2008-1391},
pages = {225--245},
numpages = {20},
keywords = {مراکز شهری و گتو های قومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T city centers and ethnics ghetos
%A اجزاء شکوهی, محمد
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2005

[Download]