جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (88), شماره (2), سال (2012-2) , صفحات (89-101)

عنوان : ( تبیین غایت شناسی در زیست شناسی ارسطو )

نویسندگان: علی حقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ازنظر ارسطو تبیین یک چیز با یک امر بر وفق صورت حقیقی یا ذات معقول آن و غایتی که داشت و هدفی که بر می آورد انجام می شد. مثلا چرا اشیا سقوط می کنند؟ بروفق رای ارسطو و پیروانش حرکت طبق تمایل ذاتی هر چیز به باز جست قرارگاه طبیعی اش، تبیین می شود.. قرارگاه یا «مقر طبیعی» آتش بالاست و مقر خاک پایین است. اشیا سنگین تر گرایش نیرومندتری به سمت اسفل دارند و لذا باید سریع تر سقوط کنند. غایت حرکت- غایت به هر دو معنا، هم به معنای نهایت و هر به معنای غرض و غایت – بیش تر مورد توجه است تا جریان هایی که در آن میان و پیش از آن اتفاق می افتد. بدین جهت علییت با توجه به هدف های اینده (علل نهایی) و تمایلات ذاتی (علل صوری) توصیف می شود، نه صرفاً با آثار رویدادهای گذشته (علل فاعلی) که بر مواد منفعل و مستعد (علل مادی) عمل می کند. سخنان فوق به این معنا نیست که در علم ارسطویی مشاهده جایی نداشت. ارسطو خود در رده بندی زیست شناختی پژوهش های معتنابهی کرده بود که مستلزم مشاهده دقیق بود. ولی بحث غایت یعنی همان مساله ی هدف دار و با قصد و غرض انگاشتن هر چیز و هرکار، علی الاصول جای خود را به نظریه هایی که بتوان با تجربه های بیش تر امتحانشان کرد، نپرداخته بود. اما این ویژگی نفی کننده ی اصل مکانیسم نیست. پژوهش در علل مکانیکی بخشی از وظیفه ی علم به شمار می رود. اما علت های مکانیکی در نهایت غایت انگارانه از آب در می آیند چرا که علت راستین همان علت غایی است.

کلمات کلیدی

, تبیین , غایت شناسی , در زیست شناسی , ارسطو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024281,
author = {حقی, علی},
title = {تبیین غایت شناسی در زیست شناسی ارسطو},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2012},
volume = {88},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-9112},
pages = {89--101},
numpages = {12},
keywords = {تبیین - غایت شناسی - در زیست شناسی - ارسطو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین غایت شناسی در زیست شناسی ارسطو
%A حقی, علی
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2012

[Download]