دومین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان , 2011-10-24

عنوان : ( طراحی بهینه سازه های خرپایی بر اساس قابلیت اطمینان به کمک روش مونت کارلو و الگوریتم تبرید تدریجی )

نویسندگان: فرهاد کلاهان , مجتبی آقامیری اصفهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اغلب کاربردهای واقعی استحکام سازه ها و بارهای وارده بر آن‌ها دارای عدم قطعیت بوده و از توابع احتمالی پیروی می کنند. وجود عدم قطعیت در خصوصیات اسمی مصالح و بار های وارده بر سازه ایجاب می کند که طراحی آن‌ها بر اساس حداقل سطح قابلیت اطمینان مورد نیاز انجام گیرد. در این تحقیق، رویکرد طراحی بهینه سازه های خرپایی براساس حداقل قابلیت اطمینان مورد نیاز ارائه می گردد. در فرآیند طراحی و تحلیل سازه، بکمک شبیه سازی مونت کارلو، بارگذاری و استحکام سازه به صورت دو کمیت احتمالی لحاظ شده اند. سپس با استفاده از الگوریتم تبرید تدریجی، با هدف کمینه کردن وزن سازه، بهترین طرح تعیین شده است. در مرحله بهینه سازی حداقل قابلیت اطمینان مورد نیاز به عنوان یک قید در نظر گرفته شده است.

کلمات کلیدی

, سازه های خرپائی, قابلت اطمینان, شبیه سازی مونت‌کارلو, الگوریتم تبرید تدریجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024283,
author = {کلاهان, فرهاد and آقامیری اصفهانی, مجتبی},
title = {طراحی بهینه سازه های خرپایی بر اساس قابلیت اطمینان به کمک روش مونت کارلو و الگوریتم تبرید تدریجی},
booktitle = {دومین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سازه های خرپائی، قابلت اطمینان، شبیه سازی مونت‌کارلو، الگوریتم تبرید تدریجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی بهینه سازه های خرپایی بر اساس قابلیت اطمینان به کمک روش مونت کارلو و الگوریتم تبرید تدریجی
%A کلاهان, فرهاد
%A آقامیری اصفهانی, مجتبی
%J دومین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان
%D 2011

[Download]