دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , 2011-10-26

عنوان : ( اثر سطوح مختلف شوری سدیم کلرید و پیش تیمار سالیسیلیک و آسکوربیک اسید جوانه زنی بذور شبدر سفید و قرمز )

نویسندگان: نوید وحدتی مشهدیان , علی تهرانی فر , عاطفه طبسی , یحیی سلاح ورزی , مهسا محمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی آثار تنش شوری و پیش تیمار سالیسیلیک و آسکوربیک اسید بر جوانه زنی بذور سه گونه شبدر (شبدر سفید و شبدر قرمز ایرانی و خارجی ) آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار سطح شوری (0، 100، 150 و 200 میلی مولار)، و پنج سطح پیش تیمار بذر شامل (ppm 0، 100، 200 از هر کدام) با سه تکرار، انجام پذیرفت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد اثر شوری، اثر متقابل شوری و تخفیف دهنده و اثر متقابل هر سه عامل بذر، شوری و تخفیف دهنده برای صفات اندازه گیری شده، معنی دار بود. درصد جوانه زنی در بالاترین سطوح شوری (200 میلی مولار) در شبدر سفید، قرمز داخلی و قرمز خارجی در مقایسه با شاهد به ترتیب90، 77 و 78 درصد کاهش یافت. آسکوربیک (ppm 200)، در همین سطح از شوری توانست درصد جوانه زنی را به ترتیب به میزان 88، 71 و 70 درصد، افزایش دهد. نتایج در مورد سرعت جوانه زنی نیز مشابه بود. به نظر می رسد می توان با کاربرد تخفیف دهنده ها درصد و میزان جوانه زنی بذور شبدر در شرایط تنش شوری، را بهبود بخشید.

کلمات کلیدی

, درصد جوانه زنی, شبدر, شوری, گیاهان مقاوم, مواد تخفیف دهنده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024287,
author = {وحدتی مشهدیان, نوید and تهرانی فر, علی and طبسی, عاطفه and سلاح ورزی, یحیی and محمدی, مهسا},
title = {اثر سطوح مختلف شوری سدیم کلرید و پیش تیمار سالیسیلیک و آسکوربیک اسید جوانه زنی بذور شبدر سفید و قرمز},
booktitle = {دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {درصد جوانه زنی، شبدر، شوری، گیاهان مقاوم، مواد تخفیف دهنده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح مختلف شوری سدیم کلرید و پیش تیمار سالیسیلیک و آسکوربیک اسید جوانه زنی بذور شبدر سفید و قرمز
%A وحدتی مشهدیان, نوید
%A تهرانی فر, علی
%A طبسی, عاطفه
%A سلاح ورزی, یحیی
%A محمدی, مهسا
%J دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
%D 2011

[Download]