علوم حرکتی و ورزش, سال (2005-3)

عنوان : The Effect Of Physical Practice and Random/Blocked Mental Imagery on Performance and Learning of Tracking Task ( مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی )

نویسندگان: مهدی سهرابی , احمد فرخی , عباس بهرام , ناصررضا ارقامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسة اثر تمرین جسمانی و تصویرسازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی روی 108 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب 9 گروه 12 نفـری با میـانگین سنی (51/1 ± 69/21 سال) و میانگین نمرة پرسشنامة تصویرسازی حرکت (99/2 ± 26/51) انجام شد. گروه های نُه گانه به انجام تمرین جسمانی و تصویرسازی ذهنی با دو آرایش تصادفی و قالبی به مدت 10 جلسه پرداختند. تکلیـف مـورد نظـر تعقیب یک هدف نوری روی صفحه نمایش رایانه بود که با سرعت های20،30 و40 دور در دقیقه بر محیط یک دایره حرکت می‌کرد. در این تکلیف آزمودنی می‌بایست در تلاش های20 ثانیه‌ای هدف را پیگیری نماید. مدت زمان باقی ماندن قلم ثبات بر روی هدف توسط نرم افزار مربوطه ثبت گردید. سپس داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس، اندازه‌گیری مکرر، آزمون تعقیبی دانکن و تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین عملکرد گروه های تصویرسازی ذهنی قالبی و تصادفی با گروه های تمرین جسمانی تصادفی و قالبی در مرحله اکتساب، تفاوت معنی‌داری وجود دارد‎‎‏‎, به عبارتی گروه های تمرین جسمانی عملکرد بهتری داشتند. ولی در مرحله یادداری، گروه های تصویرسازی ذهنی تصادفی و قالبی در مقایسه با گروه های تمرین جسمانی صرف و گروه های تلفیقی عملکرد بهتری داشتند که البته این برتری در گروه تصویرسازی ذهنی تصادفی بیش تر بود. ولی تفاوت بین گروه های تلفیقی معنی دار نبود. یعنی نوع ترکیب تمرین جسمانی و تصویرسازی ذهنی با دو آرایش تصادفی و قالبی اهمیت ندارد.

کلمات کلیدی

, تصویرسازی ذهنی, تداخل زمینه ای, بازداری پس گستر , نظریه اطلاعات زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102429,
author = {سهرابی, مهدی and احمد فرخی and عباس بهرام and ارقامی, ناصررضا},
title = {The Effect Of Physical Practice and Random/Blocked Mental Imagery on Performance and Learning of Tracking Task},
journal = {علوم حرکتی و ورزش},
year = {2005},
month = {March},
issn = {1581-3587},
keywords = {تصویرسازی ذهنی، تداخل زمینه ای، بازداری پس گستر ، نظریه اطلاعات زیستی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The Effect Of Physical Practice and Random/Blocked Mental Imagery on Performance and Learning of Tracking Task
%A سهرابی, مهدی
%A احمد فرخی
%A عباس بهرام
%A ارقامی, ناصررضا
%J علوم حرکتی و ورزش
%@ 1581-3587
%D 2005

[Download]