چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2011-05-03

عنوان : ( ارزیابی روش‌های افزایش عملکرد و بهره‌وری آب گندم با استفاده از گزینه‌های مدل SWAP (مطالعه موردی: دشت نیشابور) )

نویسندگان: هادی دهقان , امین علیزاده , حسین انصاری , محمد نادریان فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه گیری و تحلیل شاخصهای بهره وری آب کشاورزی در ایران به علت محدودیت کمی و کیفی این ماده ارزشمند از جایگاه خاصی برخوردار است این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل شاخصهای بهره وری آب در مزارع گندم در دشت نیشابور انجام شده است بدینمنظور 3 مزرعه در بخشهای مختلف دشت در سال زراعی 88-87 برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مدل SWAP انتخاب گردید مدل در هریک از مزارع نسبت به پارامترهای هیدرولیکی خاک و همچنین خصوصیات زراعی گندم واسنجی شد میزان شاخصهای بهره وری آب با استفاده از اجزای بیلان آب و عملکرد شبیه سازی شده توسط مدل محاسبه گردید متوسط شاخصهای مذکور تحت عبارات WP Irr,WP ETQ,WP ET,WP T به ترتیب 1/28 ، 0/99 ، 0/6 ، 0/88 محاسبه گردید از طرف دیگر با اعمال کم آبیاری به میزان 30 درصد عملکرد محصول تفاوت معنی داری نداشت این نتایج حاکی از آن است که در صورت برنامه ریزی صحیح آبیاری ضمن کاهش آب مصرفی شاخصهای بهره وری اب شامل WP Irr,WP ETQ بهترتیب حدود 48 و 61 درصد افزایش می یابد مقدار بالای تبخیر در ابتدای دوره رشدگیاه بهدلیل روش ابیاری سنتی مزارع به طور متوسط باعث کاهش 28 درصدی WP ET نسبت به WP T شد

کلمات کلیدی

, گندم, بهره‌وری آب, برنامه‌ریزی آبیاری, SAWP,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024305,
author = {دهقان, هادی and علیزاده, امین and انصاری, حسین and نادریان فر, محمد},
title = {ارزیابی روش‌های افزایش عملکرد و بهره‌وری آب گندم با استفاده از گزینه‌های مدل SWAP (مطالعه موردی: دشت نیشابور)},
booktitle = {چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گندم، بهره‌وری آب، برنامه‌ریزی آبیاری، SAWP، نیشابور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی روش‌های افزایش عملکرد و بهره‌وری آب گندم با استفاده از گزینه‌های مدل SWAP (مطالعه موردی: دشت نیشابور)
%A دهقان, هادی
%A علیزاده, امین
%A انصاری, حسین
%A نادریان فر, محمد
%J چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
%D 2011

[Download]