متین, دوره (1), شماره (51), سال (2011-9) , صفحات (85-103)

عنوان : ( بررسی آرای فقها در مورد منافات اخذ اجرت با قصد قربت با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی )

نویسندگان: محمدتقی فخلعی , مجیدرضا شیخی نصرآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله موضوع های ارزشمند فقهی که از دیرباز در فقه ما مطرح بوده و همزمان با فقه اسلامی رشد نموده و فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته موضوع اخذ اجرت بر واجبات است در این سیر تاریخی گاه اقوال فقها به سر حد اجماع رسیده و به عنوان قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات سر بر افراشته است و گاه از حرمت به آستانه اباحه و جواز سر فرود آورده است و هنوز هم موجب اختلاف فقها است . آنچه که در نزد فقها احتیاط و اهمیت بیشتری دارد در واقع واجبات عبادی است چون اغلب فقها اخذ اجرت بر واجبات توصلی را جایز می دانند در حقیقت قدر متیقن این قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات عبادی است به این منظور نویسنده در این مقاله به بررسی حرمت اخذ اجرت بر واجبات عبادی از دیدگاه امام خمینی و مقایسه با نظر علمای دیگر پرداخته است .به همین جهت ابتدا خاستگاهای اختلاف و نظریات صاحب نظران به صورت شفاف بیان شده و سپس به نقد دیدگاه ها پرداخته شده است .

کلمات کلیدی

, اجرت, قصد قربت, حرمت اخذ اجرت, واجب عبادی, واجب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024307,
author = {فخلعی, محمدتقی and شیخی نصرآبادی, مجیدرضا},
title = {بررسی آرای فقها در مورد منافات اخذ اجرت با قصد قربت با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی},
journal = {متین},
year = {2011},
volume = {1},
number = {51},
month = {September},
issn = {2423-6462},
pages = {85--103},
numpages = {18},
keywords = {اجرت، قصد قربت، حرمت اخذ اجرت، واجب عبادی، واجب توصلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آرای فقها در مورد منافات اخذ اجرت با قصد قربت با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی
%A فخلعی, محمدتقی
%A شیخی نصرآبادی, مجیدرضا
%J متین
%@ 2423-6462
%D 2011

[Download]