هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2011-04-27

عنوان : ( پایش و تحلیل اثر تغییرات مکانی خشکسالی ها بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفادها ز GIS (مطالعه موردی: دشت نیشابور) )

نویسندگان: حسین انصاری , محمد نادریان فر , حوریه مرادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دشت نیشابور یکی از دشتهای مهم استان خراسان رضوی می باشد که درسالهای اخیر با افت چشمگیر سطح اب زیرزمینی مواجه شده است با توجه به اهمیت و نقش عوامل مدیریتی دراین دشت تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر خشکسالی بر افت سطح آب زیرزمینی با درنظر گرفتن اثرات تغییر مکانی انجام شد. برای بررسی این تغییرات از نرم افزار GIS استفاده گردید درا بتدا با استفاده از روش IDW متوسط بارندگی در طی دوره 85-52 در دشت محاسبه شد و برای بررسی دوره های خشک و تر از شاخص SPI استفاده گردید نتایج نشان داد که در سال 1378 تا 1383 خشکسالی شدیدی در دشت رخ داده است همچنین با افزایش مقیاس زمانی از شدت دوره های خشککاسته و تداوم آنها افزایش می یابد. در طول دوره 1372 تا 1385 سطح آب زیرزمینی در دشت نیشابور به اندازه 12/23 متر افت داشته و میزان متوسط افت سالانه 0/87 متر می باشد در ادامه به بررسی تغییرات مکانی خشکسالی ها و افت سطح اب زیرزمینی پرداخته شد که نتایج حاکی از آن بود که بخشهای جنوبی دشت دارای خشکسالی ها و افت سطح آب زیرزمینی شدیدتری نسبت به سایر نقاط دشت می باشد.

کلمات کلیدی

, سطح آب زیرزمینی, شاخص SPI, ازمون من - کندال,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024308,
author = {انصاری, حسین and نادریان فر, محمد and مرادی, حوریه},
title = {پایش و تحلیل اثر تغییرات مکانی خشکسالی ها بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفادها ز GIS (مطالعه موردی: دشت نیشابور)},
booktitle = {هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سطح آب زیرزمینی، شاخص SPI، ازمون من - کندال، GIS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پایش و تحلیل اثر تغییرات مکانی خشکسالی ها بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفادها ز GIS (مطالعه موردی: دشت نیشابور)
%A انصاری, حسین
%A نادریان فر, محمد
%A مرادی, حوریه
%J هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
%D 2011

[Download]