عنوان : جستجوي ژنتيك جهت يافتن وزنها و ساختار بهينه پرسپترون ( جستجوي ژنتيك جهت يافتن وزنها و ساختار بهينه پرسپترون )

نویسندگان: مرتضی خادمی درح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:102432,
author = {خادمی درح, مرتضی},
title = {جستجوي ژنتيك جهت يافتن وزنها و ساختار بهينه پرسپترون},
booktitle = {},
year = {},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جستجوي ژنتيك جهت يافتن وزنها و ساختار بهينه پرسپترون
%A خادمی درح, مرتضی
%J
%D

[Download]