مهندسی منابع آب, دوره (4), شماره (2), سال (2011-7) , صفحات (1-16)

عنوان : ( ارزیابی اثرات شدت-مدت خشکسالیها در مقیاس زمانی مختلف بر نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نیشابور) )

نویسندگان: محمد نادریان فر , حسین انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دشت نیشابور در سالهای اخیر با افت چشمگیر سطح آب زیرزمینی مواجه شده است. درنتیجه نقش عوامل مدیریتی در این دشت حائز اهمیت می باشد. از آنجائیکه پراکندگی بارندگی و خصوصیات زمین شناسی، در نقاط مختلف دشت متفاوت است. در این تحقیق برای بررسی اثر خشکسالی و ترسالی ها بر نوسانات سطح آب زیرزمینی، ابتدا از بین پیزومترهای انتخاب شده در سطح دشت، با استفاده از تحلیل خوشه ای به روش -وارد- (Ward)، 6 پیزومتر معرف برای هرخوشه از دشت انتخاب گردید (خوشه1: پیزومتر سلطان آباد، خوشه2: فیلخانه، خوشه3: امان آباد، خوشه4: اراضی مهندس، خوشه5: امیرآباد و خوشه6: حسین آباد جنگل). سپس بارندگی متوسط در طول دوره 85-1352 در هر کدام از خوشه ها با استفاده از روش IDW محاسبه شد. نتایج آزمون من-کندال نشان داد که شیب سطح آب زیرزمینی در هر 6 پیزومتر برای ماههای مختلف دارای روند منفی می باشد. لذا روند از سطح آب زیرزمینی پیزومتر معرف هر خوشه به روش برون یابی منحنی روند حذف گردید. نتایج همبستگی پیرسون بین بارش و سطح آب زیرزمینی فاقد روند نشان داد که اثرات بارندگی روی سطح آب زیرزمینی به صورت سالانه تکرار می گردد، لذا برای یافتن اثرات خشکسالی و ترسالی روی سطح آب زیرزمینی از شاخص SPI استفاده شد. نتایج تحلیل ها نشان داد که، برای خوشه 1 تا 6 بیشترینR2 بین سطح آب زیرزمینی فاقد روند و SPI با مقیاس زمانی به ترتیب 54، 42، 36، 48، 36 و 36 ماهه برابر با 405/0، 434/0، 063/0، 248/0، 362/0 و 211/0 بدست آمد. نتایج نشان می دهد خوشه امان آباد تحت تاثیر حرکت جریانات آب زیرزمینی، مخصوصاً تغذیه و حرکت آبهای زیرزمینی از بخش شرقی دشت و ارتفاعات بینالود قرار دارد.

کلمات کلیدی

, بارندگی, شاخص SPI, تحلیل خوشه ای, سطح آب زیرزمینی, برون یابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024323,
author = {نادریان فر, محمد and انصاری, حسین},
title = {ارزیابی اثرات شدت-مدت خشکسالیها در مقیاس زمانی مختلف بر نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نیشابور)},
journal = {مهندسی منابع آب},
year = {2011},
volume = {4},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-6377},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {بارندگی، شاخص SPI، تحلیل خوشه ای، سطح آب زیرزمینی، برون یابی روند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثرات شدت-مدت خشکسالیها در مقیاس زمانی مختلف بر نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نیشابور)
%A نادریان فر, محمد
%A انصاری, حسین
%J مهندسی منابع آب
%@ 2008-6377
%D 2011

[Download]