علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (13), شماره (1), سال (2006-4) , صفحات (19-30)

عنوان : ( مقایسه روش‌های مختلف برآورد تبخیر-تعرق مرجع (ترکیبی و دمائی) با روش استاندارد و بررسی اثرات خشکی هوا بر آن )

نویسندگان: حسین شریفان , بیژن قهرمان , امین علیزاده , سیدمجید میرلطیفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تبخیر-تعرق مرجع (ETo) یا به روش مستقیم (لایسیمتری) اندازه گیری و یا به طور غیر مشتقیم (معادلات تجربی) برآورد می شود. به دلیل عدم داده های لایسیمتری در منطقه مطالعاتی (استان گلستان) و به دلیل پذیرش روش فائو-پنمن-مانتیث (F-P-M) توسط بسیاری از محققان و موسسات تحقیقاتی بین المللی به عنوان روش استاندارد، این روش در تحقیق حاضر به عنوان مرجع پذیرفته شد و ETo برآوردی دو گروه ترکیبی (پنمن و پنمن اصلاح شده فائو) و دمایی (هارگریوز-سامانی و بلانی-کریدل-فائو) با ان در سه وضعیت از داده ها مورد مقایسه قرار گرفته و ارزیابی شدند. این وضعیت ها استفاده از داده های اصلاح نشده و داده های اصلاح شده در شرایط توصیه شده برای ایران و جهان بودند. مقادیر ETo روزانه هریک از روش های تجربی و مقادیر ETo روزانه روش استاندارد مرجع، در سه ایستگاه گرگان (با 20 سال آمار)، گنبد (8 سال) و مراوه تپه (0 سال) مورد مقایسه آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که روش های پنمن و بلانی-کریدل-فائو به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین ضریب R2 بودند و اصلاح داده ها در ایستگاه های گرگان و کنبد تغییری در نتایج بررسی نداشت، ولی در ایستگاه مراوه تپه توانست اثر قابل توجهی داشته باشد که احتمالا به دلیل خشکی این ایستگاه است. همچنین نتایج حاصل از اثر اصلاح داده ها بر اساس روش های فوق یکسان بود. با توجه به بررسی های به عمل آمده می توان در منطقه گلستان با استفاده از مقادیر ETo به دست آمده از روش هارگریوز-سامانی و معادله همبستگی مناسب، مقدار ETo قابل قبولی را بر اساس روش F-P-M تخمین زد.

کلمات کلیدی

, پنمن-فائو, هارگریوز-سامانی, بلانی-کریدل, اعتبار سنجی, گلستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024326,
author = {حسین شریفان and قهرمان, بیژن and علیزاده, امین and سیدمجید میرلطیفی},
title = {مقایسه روش‌های مختلف برآورد تبخیر-تعرق مرجع (ترکیبی و دمائی) با روش استاندارد و بررسی اثرات خشکی هوا بر آن},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2006},
volume = {13},
number = {1},
month = {April},
issn = {1028-3099},
pages = {19--30},
numpages = {11},
keywords = {پنمن-فائو، هارگریوز-سامانی، بلانی-کریدل، اعتبار سنجی، گلستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه روش‌های مختلف برآورد تبخیر-تعرق مرجع (ترکیبی و دمائی) با روش استاندارد و بررسی اثرات خشکی هوا بر آن
%A حسین شریفان
%A قهرمان, بیژن
%A علیزاده, امین
%A سیدمجید میرلطیفی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2006

[Download]