آب و خاک, دوره (25), شماره (4), سال (2011-11) , صفحات (912-925)

عنوان : ( مقایسه دو مدل گردش عمومی جو (HadCM3, CGCM2) در پیش بینی پارامترهای اقلیمی و نیاز آبی گیاهان تحت تغییراقلیم (مطالعه موردی: حوضه کشف رود) )

نویسندگان: نسرین سیاری , امین علیزاده , محمد بنایان اول , علیرضا فریدحسینی , مسعودرضا حسامی کرمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده تغییراقلیم از طریق تغییر در الگوی بارش، دما و سایر متغیرهای اقلیمی بر رژیم هیدرولوژیکی نواحی مختلف تأثیر گذار است. در ای ن تحقی ق، تأ ثیر گرمایش جهانی بر حداقل و حداکثر دما، الگوی بارش و تبخیر و تعرق گیاهانی نظیر گندم، ذرت، گوجه فرنگی و چغندرقند در حوضه کشفرود تحت دو 2070- 2040 و 2099 -2069 ،2010- در سه دوره زما نی 2039 (CGCM و 2 HadCM و دو مدل گردش عمومی جو ( 3 B و 2 A سناریوی انتشار 2 استفاده شد. بارش بسته به نوع مدل استفاده شده افز ایش و ی ا کاهش ASD مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. برای ریز مقیاس نمائی از مدل آماری بترتیب 13 و 16 درصد کاهش پی دا B و 2 A و تحت دو سناریوی 2 CGCM پیدا کرد. نتایج همچنین نشان دادند که میانگین بارش سالانه با مدل 2 میانگین بارش سالانه 2 و 8 درصد بترتیب افزوده م یشود . دم ای حداکثر و B و 2 A و دو سناریوی 2 HadCM میکند در صورتی که برای مدل 3 در دوره HadCM حداقل ماهانه پیش بینی شده برای هر دو مدل و دو سناریو افزایش یافت. حداکثر افز ایش در دم ای حداقل و حداکثر ب ا مدل 3 حداکثر افز ایش دم ای CGCM 0 درجه سانتیگراد قرار داشتند . بر ای مدل 2 /6-3/ 2 و 8 /4-5/ 2070-2099 مشاهده شد که بترتیب در محدوده 8 0 درجه سانتیگراد قرار داشتند . تبخی ر و تعرق /1-1/ 0 و 9 /06-2/ 2070 مشاهد شد که بترتیب در محدوده 59 - حداقل و حداکثر ماهانه در دوره 2099 ب ا هر دو CGCM و با هر دو سناریو برای تمامی دورهها و محصولات افزایش نشان داد در صورتی که در مدل 2 HadCM پیشبینی شده با مدل 3 شرایط بحرانیتری را برای حوضه پیشبینی میکند. A سناریو میزان این افزایش بسیار ناچیز بود. مقایسه دو مدل و دو سناریو نشان داد که سناریوی A2 شرایط بحرانیتری را برای حوضه پیشبینی میکند.

کلمات کلیدی

, تغییراقلیم, مدلهای گردش عمومی جو, ریزمقیاس نمائی آماری, تبخیر وتعرق گیاه, حوضه کشفرود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024341,
author = {سیاری, نسرین and علیزاده, امین and بنایان اول, محمد and فریدحسینی, علیرضا and مسعودرضا حسامی کرمانی},
title = {مقایسه دو مدل گردش عمومی جو (HadCM3, CGCM2) در پیش بینی پارامترهای اقلیمی و نیاز آبی گیاهان تحت تغییراقلیم (مطالعه موردی: حوضه کشف رود)},
journal = {آب و خاک},
year = {2011},
volume = {25},
number = {4},
month = {November},
issn = {2008-4757},
pages = {912--925},
numpages = {13},
keywords = {تغییراقلیم، مدلهای گردش عمومی جو، ریزمقیاس نمائی آماری، تبخیر وتعرق گیاه، حوضه کشفرود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه دو مدل گردش عمومی جو (HadCM3, CGCM2) در پیش بینی پارامترهای اقلیمی و نیاز آبی گیاهان تحت تغییراقلیم (مطالعه موردی: حوضه کشف رود)
%A سیاری, نسرین
%A علیزاده, امین
%A بنایان اول, محمد
%A فریدحسینی, علیرضا
%A مسعودرضا حسامی کرمانی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2011

[Download]