مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (1), شماره (1), سال (2010-10) , صفحات (10-20)

عنوان : ( آنالیز روش های مختلف منحنی سنجه در برآورد رسوب ورودی به سدها )

نویسندگان: سیدمحمد کالوندی , سعیدرضا خداشناس , بیژن قهرمان , رمضان طهماسبی , آرمین بوستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخمین دقیق حجم رسوبات حمل شده به وسیله ی رودخانه ها و متعاقباً حجم رسوب ورودی به سدها در بسیاری از پروژه های کلان مدیریت منابع آب دارای اهمیت فراوان است. به منظور تخمین بار رسوبی ورودی روش های مختلفی از جمله روابط رگرسیونی در قالب معادلات سنجه به کار برده می شوند که نحوه استفاده و دقت آن ها کم تر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به دلیل هزینه بالای اندازه گیری مداوم رسوب حمل شده و پایش آن برآورد میزان رسوبات معلق در رودخانه ها معمولا از طریق منحنی سنجه رسوب انجام می گیرد. از این رو تحقیق حاضر در صدد ارزیابی عملکرد 7 روش منحنی سنجه از جمله همبستگی سالیانه، USBR، متوسط دسته ها، FAO، USBR-فرگوسن و متوسط دسته ها فرگوسن بوده است، که برای 34 سال آماری در دو ایستگاه هریرود-پل خاتون و کشف رود-پل خاتون مرتبط با سد دوستی انجام شد. در نهایت برای کل داده ها نتایج این تحقیق نشان دهنده عملکرد بهتر روش های FAO متوسط دسته ها و فرگوسن متوسط دسته ها بود. نتیجه این روش ها نیز بسیار نزدیک به هم به دست آمد. همچنین با این روش ها حجم مفید باقی مانده مخزن پس از 34 سال محاسبه شد.

کلمات کلیدی

, دبی رسوب, منحنی سنجه رسوب, روش فرگوسن, حد وسط دسته ها, پل خاتون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024358,
author = {کالوندی, سیدمحمد and خداشناس, سعیدرضا and قهرمان, بیژن and رمضان طهماسبی and آرمین بوستانی},
title = {آنالیز روش های مختلف منحنی سنجه در برآورد رسوب ورودی به سدها},
journal = {مهندسی آبیاری و آب ایران},
year = {2010},
volume = {1},
number = {1},
month = {October},
issn = {2251-7359},
pages = {10--20},
numpages = {10},
keywords = {دبی رسوب، منحنی سنجه رسوب، روش فرگوسن، حد وسط دسته ها، پل خاتون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آنالیز روش های مختلف منحنی سنجه در برآورد رسوب ورودی به سدها
%A کالوندی, سیدمحمد
%A خداشناس, سعیدرضا
%A قهرمان, بیژن
%A رمضان طهماسبی
%A آرمین بوستانی
%J مهندسی آبیاری و آب ایران
%@ 2251-7359
%D 2010

[Download]