تولید گیاهان زراعی, دوره (4), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (1-10)

عنوان : ( ارزیابی‌خصوصیات علوفه‌ای توده‌های مختلف کوشیا (Kochia scoparia) با دو سطح شوری آب آبیاری )

نویسندگان: محمد کافی , جعفر نباتی , سعید خانی نژاد , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از پایدارترین روش‌های محافظتی در اکوسیستم‌های بیابانی تولید گیاهان هالوفیت با استفاده از آب و خاک شور به‌منظور تامین علوفه جهت تغذیه دام در این مناطق می‌باشد. کوشیا یکی از گیاهان بسیار مقاوم به شوری است که می‌توان از آن در تولید علوفه برای دام‌ها در شرایط عدم دسترسی به منابع آب و خاک مطلوب و در مناطق دارای آب و خاک شور بهره برد. در این راستا مطالعه‌ای با هدف بررسی خصوصیات علوفه‌ای توده‌های مختلف کوشیا در شرایط تنش شوری با استفاده از آزمایش کرت‌های خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. کرت‌های اصلی شامل سطوح شوری 2/5 و 5/16 دسی‌زیمنس بر متر از آب آبیاری و کرت‌های فرعی شامل پنج توده بومی کوشیا (بیرجند، ارومیه، بروجرد، اصفهان و سبزوار) بودند. نتایج نشان داد که سطوح تنش‌ شوری اعمال شده و توده‌های مورد بررسی به‌جز بر عملکرد ماده خشک، تأثیر معنی‌داری بر صفت‌های مورد مطالعه نداشتند. افزایش شوری موجب افزایش 5/4 درصد عملکرد علوفه خشک و 6/2 درصد عملکرد علوفه تر شد. همچنین در این مطالعه مشخص شد که کوشیا دارای صفت‌های مناسبی از قبیل ارتفاع، نسبت بالای برگ به ساقه و عملکرد قابل توجه علوفه است که در شرایط تنش شوری می‌تواند این گیاه را به‌عنوان گزینه مناسب برای تولید علوفه مطرح کند.

کلمات کلیدی

, شوری, عملکرد علوفه, نسبت برگ به ساقه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024371,
author = {کافی, محمد and نباتی, جعفر and خانی نژاد, سعید and معصومی, علی and زارع مهرجردی, محمد},
title = {ارزیابی‌خصوصیات علوفه‌ای توده‌های مختلف کوشیا (Kochia scoparia) با دو سطح شوری آب آبیاری},
journal = {تولید گیاهان زراعی},
year = {2011},
volume = {4},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-739X},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {شوری، عملکرد علوفه، نسبت برگ به ساقه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی‌خصوصیات علوفه‌ای توده‌های مختلف کوشیا (Kochia scoparia) با دو سطح شوری آب آبیاری
%A کافی, محمد
%A نباتی, جعفر
%A خانی نژاد, سعید
%A معصومی, علی
%A زارع مهرجردی, محمد
%J تولید گیاهان زراعی
%@ 2008-739X
%D 2011

[Download]