فنی مهندسی-دانشگاه آزاد مشهد, دوره (2), شماره (2), سال (2009-8) , صفحات (41-63)

عنوان : ( تحلیل و کنترل پدیده ری‌انتری با استفاده از شناسایی هدایتهای یونی در بافت میوکارد بطن )

نویسندگان: زینب ا لسادا ت دستغیب , مرتضی خادمی درح , اسد عازمی , حسین قلی زاده نرم , مهنوش شجیعی , مهناز اروانه , وحید رضا سبزواری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده ری‌انتری زمانی رخ میدهد که پالسی الکتریکی، درون یک مسیر بسته و کوتاه از بافت قلب و خارج از مسیر اصلی هدایت گرفتار شده و در آن حرکت کند.

کلمات کلیدی

, ری‌انتری, شناسایی هدایتهای یونی, آریتمی, الگوریتم ‍ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024372,
author = {دستغیب, زینب ا لسادا ت and خادمی درح, مرتضی and عازمی, اسد and قلی زاده نرم, حسین and مهنوش شجیعی and مهناز اروانه and وحید رضا سبزواری},
title = {تحلیل و کنترل پدیده ری‌انتری با استفاده از شناسایی هدایتهای یونی در بافت میوکارد بطن},
journal = {فنی مهندسی-دانشگاه آزاد مشهد},
year = {2009},
volume = {2},
number = {2},
month = {August},
issn = {1735-1985},
pages = {41--63},
numpages = {22},
keywords = {ری‌انتری، شناسایی هدایتهای یونی، آریتمی، الگوریتم ‍ژنتیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل و کنترل پدیده ری‌انتری با استفاده از شناسایی هدایتهای یونی در بافت میوکارد بطن
%A دستغیب, زینب ا لسادا ت
%A خادمی درح, مرتضی
%A عازمی, اسد
%A قلی زاده نرم, حسین
%A مهنوش شجیعی
%A مهناز اروانه
%A وحید رضا سبزواری
%J فنی مهندسی-دانشگاه آزاد مشهد
%@ 1735-1985
%D 2009

[Download]