پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (89-94)

عنوان : ( اثر منبع پروتئین جیره بر لیپیدها و پروتئینهای خون موش صحرایی نر و ماده نژاد ویستار )

نویسندگان: امیر موسائی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , مرتضی بهنام رسولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثرات تغذیه پروتئین سویا و متیونین بصورت اسیدآمینه مکمل بر تغییرات فراسنجه ای سرمی موشهای صحرایی نر و ماده نژاد ویستار انجام شد.

کلمات کلیدی

, پروتئین سویا, کازئین, کلسترول, متیونین, موش صحرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024382,
author = {موسائی, امیر and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {اثر منبع پروتئین جیره بر لیپیدها و پروتئینهای خون موش صحرایی نر و ماده نژاد ویستار},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2011},
volume = {3},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {89--94},
numpages = {5},
keywords = {پروتئین سویا، کازئین، کلسترول، متیونین، موش صحرایی ویستار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر منبع پروتئین جیره بر لیپیدها و پروتئینهای خون موش صحرایی نر و ماده نژاد ویستار
%A موسائی, امیر
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2011

[Download]