افق دانش, دوره (17), شماره (3), سال (2011-10) , صفحات (20-27)

عنوان : ( تأثیر 8 هفته تمرین هوازی بر وضعیت آهن و شاخص های هماتولوژیکی دختران مبتلا به بتا تالاسمی مینور کرمانشاه )

نویسندگان: هدیه حیدری , ناهید بیژه , علی اکبر هاشمی جواهری , فاطمه ابریشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: تالاسمی گروه ناهمگونی از کم خونی های ارثی است که در اثر نقص در ساخت یک یا چند زنجیره ی گلوبین ایجاد می شود. با توجه به شیوع تالاسمی در ایران و تأثیر فعالیت های ورزشی بر شاخص های خونی افراد سالم، این تحقیق با هدف بررسی تأثیر فعالیت های هوازی بر وضعیت آهن (Hgb, MCH, MCHC, WBC, Plt, RBC, Hct) و شاخص های هماتولوژیکی (Iron, TIBC, Ferritin) دختران مبتلا به بتاتالاسمی مینور انجام گردید. روش تحقیق: در این تحقیق نیمه تجربی 8 دختر مبتلا به بتا تالاسمی مینور، 17 تا 23 ساله به صورت داوطلبانه و بر اساس معیارهای تحقیق انتخاب شدند و اثر 8 هفته تمرین هوازی ( 3 جلسه در هفته و هر 50 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره)، بر شاخص های هماتولوژیکی - جلسه 40 تا 50 دقیقه با شدت 65 آن ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین 8 نفر دیگر هم در گروه شاهد جای گرفتند که در پروتکل تمرینی شرکت نکردند. قبل از شروع تحقیق و همچنین در پایان 8 هفته در آزمایشگاه تخصصی ، از آزمودنی ها نمونه های خونی جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون تی با استفاده از نرم افزار نسخهی 16 استفاده شد. SPSS آماری یافته ها: بعد از 8 هفته تمرین هوازی در گروه تجربی کاهش معنی داری در شاخص فریتین و افزایش اما در گروه شاهد هیچ تغییر ،(p<0/ معنی داری در ظرفیت جذب آهن خون نشان داد ه شد ( 05 معنی داری مشاهده نشد. در هر دو گروه شاهد و تجربی دیگر شاخص های هماتولوژیکی تغییر .(p>0/ معنی داری را نشان ندادند ( 05 نتیجه گیری: تمرینات هوازی می تواند سبب کاهش فریتین و افزایش ظرفیت جذب آهن دختران مبتلا به بتاتالاسمی مینور شود.

کلمات کلیدی

بتا تالاسمی مینور؛ تمرین هوازی؛ شاخص های هماتولوژیکی؛ وضعیت آهن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024384,
author = {حیدری, هدیه and بیژه, ناهید and هاشمی جواهری, علی اکبر and فاطمه ابریشمی},
title = {تأثیر 8 هفته تمرین هوازی بر وضعیت آهن و شاخص های هماتولوژیکی دختران مبتلا به بتا تالاسمی مینور کرمانشاه},
journal = {افق دانش},
year = {2011},
volume = {17},
number = {3},
month = {October},
issn = {1735-1855},
pages = {20--27},
numpages = {7},
keywords = {بتا تالاسمی مینور؛ تمرین هوازی؛ شاخص های هماتولوژیکی؛ وضعیت آهن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر 8 هفته تمرین هوازی بر وضعیت آهن و شاخص های هماتولوژیکی دختران مبتلا به بتا تالاسمی مینور کرمانشاه
%A حیدری, هدیه
%A بیژه, ناهید
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A فاطمه ابریشمی
%J افق دانش
%@ 1735-1855
%D 2011

[Download]