همایش ملی انار , 2011-10-05

عنوان : ( عیین کارایی میزان انرژی تولید انار در شهرستان ارسنجان (فارس) )

نویسندگان: مرتضی رحیمی کیا , باقر عمادی , محمدحسین آق خانی , حسن عاقل , افشین زینلی , سیدرحیم موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با افزایش جمعیت جهان ، مصرف انرژی نیازمند برنامه های مؤثر و هدفمند است. روش بررسی انرژی به طور گسترده برای تحلیل مسائل مختلف در کشاورزی پایدار استفاده می شود. مطالعه انجام شده در مورد تعیین نسبت انرژی انار در شهرستان ارسنجان صورت گرفت. سطح زیر کشت انار در کل شهرستان 2400 هکتار می باشد. متوسط عملکرد محصول انار در این شهرستان 16000 کیلوگرم در هکتار است. در این مطالعه انرژی معادل ورودی ها و خروجی ها محاسبه و سپس نسبت انرژی تعیین شد. نهاده ها شامل کود ، سم ، سوخت ، الکتریسیته ، آب ، ادوات و نیروی انسانی و محصول خروجی شامل میوه انار و ساقه های هرس شده می باشد. نسبت انرژی میوه انار 51/0 و مقادیر مربوط به میوه همراه با ساقه های هرس شده 97/0 محاسبه شد. کل انرژی نهاده های مصرفی در تولید انار به طور متوسط MJ/ha62/59386 بوده و با توجه به کل انرژی ستانده ( میوه و ساقه های هرس شده ) MJ/ha57400 ، افزوده انرژی برابرMJ/ha 62/1986- به دست آمد. به طور میانگین برای این شهرستان سهم هر یک از نهاده های کود شیمیایی ، الکتریسیته ، آب ، نیروی انسانی ، سوخت ، کود حیوانی ، ماشین و سم به ترتیب 07/63 % ، 18/17 % ، 26/13 % ، 32/2 % ، 13/2 % ، 84/1 % ، 21/0 % ، 01/0 % بوده است. کود شیمیایی و الکتریسیته بیشترین سهم انرژی مصرفی را به خود اختصاص دادند که بایستی با مدیریت صحیح در مصرف بهینه آنها گام برداشت. عدم مصرف بهینه این نهاده ها نه تنها هزینه های تولید را افزایش می دهد بلکه سبب آلودگی محیط و منابع آب و خاک نیز می شود

کلمات کلیدی

, انار, انرژی خالص, انرژی غیر مستقیم, انرژی مستقیم, نسبت انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024403,
author = {رحیمی کیا, مرتضی and عمادی, باقر and آق خانی, محمدحسین and عاقل, حسن and زینلی, افشین and موسوی, سیدرحیم},
title = {عیین کارایی میزان انرژی تولید انار در شهرستان ارسنجان (فارس)},
booktitle = {همایش ملی انار},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {انار، انرژی خالص، انرژی غیر مستقیم، انرژی مستقیم، نسبت انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عیین کارایی میزان انرژی تولید انار در شهرستان ارسنجان (فارس)
%A رحیمی کیا, مرتضی
%A عمادی, باقر
%A آق خانی, محمدحسین
%A عاقل, حسن
%A زینلی, افشین
%A موسوی, سیدرحیم
%J همایش ملی انار
%D 2011

[Download]