تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (27), شماره (3), سال (2011-10) , صفحات (359-374)

عنوان : ( تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی خرفه(Portulaca oleracea L.) )

نویسندگان: زینب رحیمی , محمد کافی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خرفه (Portulaca oleracea L.) گونه ای هالوفیت یک ساله می باشد که می تواند به عنوان سبزی، علوفه یا گیاه دارویی در شرایط شور مورد توجه قرار گیرد. سیلیسیم دومین ترکیب معدنی بعد از اکسیژن در کره زمین می باشد. هر چند هنوز نقش آن در گیاهان کاملاً روشن نیست، ولی اثرهای مثبتی بر عملکرد و مقاومت به تنش های محیطی در گیاهان داشته است. به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری و سیلیسیم بر برخی پارامترهای مورفوفیزیولوژیکی گیاه خرفه آزمایشی به صورت کرت های خرد شده با چهار سطح شوری 0.7، 6، 14 و 21 دسی زیمنس بر متر ) و دو سطح سیلیسیم (عدم کاربرد و کاربرد 1 میلی مولار سیلیکات سدیم و با سه تکرار در سال 1387 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نتایج نشان داد وزن تر برگ و ساقه، وزن خشک برگ، تعداد برگ و شاخه فرعی در بوته، شاخص سطح برگ، سطح ویژه برگ و ارتفاع ساقه اصلی، تا سطح شوری 14 دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی داری با شاهد نداشتند، ولی در 21 دسی زیمنس بر متر کلرید سدیم کاهش معنی داری یافتند ، در حالی که وزن ویژه برگ با افزایش شوری افزایش معنی داری یافت. کاربرد سیلیسیم تأثیر مثبت و معنی داری در تعداد برگ در بوته، ارتفاع ساقه اصلی و شاخص سطح برگ داشت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که این گیاه تا حد زیادی به شوری مقاومت دارد و می تواند در مناطق تحت تنش شوری به عنوان گیاه دارویی مورد توجه قرار گیرد. همچنین شاید بتوان از سیلیسیم به عنوان یک عنصر مفید در افزایش عملکرد گیاهان زراعی و همچنین افزایش مقاومت آنها به تنش های محیطی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, خرفه, برگ, ساقه, شاخساره, کلرید سدیم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024453,
author = {رحیمی, زینب and کافی, محمد and نظامی, احمد and خزاعی, حمیدرضا},
title = {تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی خرفه(Portulaca oleracea L.)},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2011},
volume = {27},
number = {3},
month = {October},
issn = {1735-0905},
pages = {359--374},
numpages = {15},
keywords = {خرفه، برگ، ساقه، شاخساره، کلرید سدیم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی خرفه(Portulaca oleracea L.)
%A رحیمی, زینب
%A کافی, محمد
%A نظامی, احمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2011

[Download]