تعاون, دوره (22), شماره (6), سال (2011-10) , صفحات (59-84)

عنوان : ( اثر متغیر های اندازه بنگاه و سابقه صادراتی بر موانع ادراک شده در فرایند اداری-خدماتی صادرات )

نویسندگان: شمس الدین ناظمی , علی شیرازی , داود خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به تحلیل اثر تغییر تجربه صادراتی و اندازه بنگاه بر موانع فعالیت های مختلف اداری- خدماتی صادرات کالا از نگاه صادر کننده پرداخته است.

کلمات کلیدی

, اندازه بنگاه, سابقه صادراتی, فرایند اداری, موانع ادراک شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024461,
author = {ناظمی, شمس الدین and شیرازی, علی and خانی, داود},
title = {اثر متغیر های اندازه بنگاه و سابقه صادراتی بر موانع ادراک شده در فرایند اداری-خدماتی صادرات},
journal = {تعاون},
year = {2011},
volume = {22},
number = {6},
month = {October},
issn = {2008-5370},
pages = {59--84},
numpages = {25},
keywords = {اندازه بنگاه،سابقه صادراتی،فرایند اداری،موانع ادراک شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر متغیر های اندازه بنگاه و سابقه صادراتی بر موانع ادراک شده در فرایند اداری-خدماتی صادرات
%A ناظمی, شمس الدین
%A شیرازی, علی
%A خانی, داود
%J تعاون
%@ 2008-5370
%D 2011

[Download]