راهبرد, دوره (19), شماره (54), سال (2010-6) , صفحات (257-277)

عنوان : ( مروری بر روش شناسی نظریه پایه ور با تاکید بر مطالعات سازمانی )

نویسندگان: رضوان حسین قلی زاده , لیلا حبیبی , مرضیه عالی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی و تحلیل روش تحقیق نظریه پایه ور به عنوان یکی از روش های تحقیق کیفی است که به پژوهشگر امکان می دهد تا با رویکردی استقرایی و اکتشافی به جای اتکاه به تئوری های موجود، مفاهیم و قضایا را به طور مستقیم از واقعیت کشف نماید و خود به تدوین تئوری بپردازد.

کلمات کلیدی

, پارادایم, اثبات گرایی, تفسیرگرایی, روش شناسی, نظریه پایه ور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024465,
author = {حسین قلی زاده, رضوان and لیلا حبیبی and عالی, مرضیه},
title = {مروری بر روش شناسی نظریه پایه ور با تاکید بر مطالعات سازمانی},
journal = {راهبرد},
year = {2010},
volume = {19},
number = {54},
month = {June},
issn = {1028-3102},
pages = {257--277},
numpages = {20},
keywords = {پارادایم- اثبات گرایی- تفسیرگرایی- روش شناسی- نظریه پایه ور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر روش شناسی نظریه پایه ور با تاکید بر مطالعات سازمانی
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A لیلا حبیبی
%A عالی, مرضیه
%J راهبرد
%@ 1028-3102
%D 2010

[Download]