یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت , 2011-11-23

عنوان : ( تحول توانش فضایی کودکان و عوامل موثر بر آن در چارچوب نظریه کوهن و کوهن )

نویسندگان: زهرا حسین زاده ملکی , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاکنون دیدگاه های مختلفی پیرامون تحول توانش فضایی کودکان مطرح شده است. پژوهش ها نشانگر اهمیت توانش فضایی کودکان در مجموعه گسترده ای از وظایف روزمره و تکالیف تخصصی است. از این رو شناخت عوامل مؤثر بر توانش فضایی می تواند به درک بیشتر پیچیدگی های این سازه مهم تحولی کمک نماید. هدف مطالعه: این پژوهش به بررسی تحول توانش فضایی کودکان و نقش عوامل موثر بر آن در چارچوب نظریه کوهن وکوهن پرداخت. روش: پژوهش حاضر پژوهشی مقطعی- تحولی بود که در آن نمونه ای متشکل از 234 دانش-آموز در پایه های دوم و پنجم دبستان(دو مدرسه پسرانه و دو مدرسه دخترانه) از دو منطقه با وضعیت اجتماعی- اقتصادی بالا و پایین به شیوه نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند. یافته ها: نتایج نشانگر آن بود که بین توانش فضایی کودکان در شناخت تعداد لندمارک-ها(علامت های مشخصه توانش فضایی) در دو پایه دوم و پنجم تفاوت معناداری وجود داشت(001/0p<) و کودکان بزرگتر توانش فضایی پیشرفته تری داشتند. همچنین نتایج حاکی از ان بود که عملکرد پسرها نسبت به دختران در توانش فضایی بالاتر(001/0p<) بود. علاوه بر این تعامل جنسیت(مذکر)، پایگاه اجتماعی- اقتصادی(بالا) و نحوه در رفت و آمد معنادار بود(05/0p<). نتیجه گیری: شناخت و توانش فضایی به عنوان یک عامل مهم در شناخت و تجربه دنیای پیرامون به عوامل مختلفی وابسته است. نتایج این پژوهش بر نقش سن و نیز تعامل آن با متغیرهای جنسیت، پایگاه اجتماعی- اقتصادی و میزان تجربه محیطی در تبیین تحول توانش فضایی کودکان تاکید نمود. هچنین نتایج این پژوهش همسو با پژوهش های دیگر در تایید نظریه کوهن و کوهن پیرامون توانش فضایی کودکان بود.

کلمات کلیدی

, کودکان, تحول, توانش فضایی, نظریه کوهن و کوهن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024492,
author = {حسین زاده ملکی, زهرا and مشهدی, علی},
title = {تحول توانش فضایی کودکان و عوامل موثر بر آن در چارچوب نظریه کوهن و کوهن},
booktitle = {یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کودکان، تحول، توانش فضایی، نظریه کوهن و کوهن.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحول توانش فضایی کودکان و عوامل موثر بر آن در چارچوب نظریه کوهن و کوهن
%A حسین زاده ملکی, زهرا
%A مشهدی, علی
%J یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت
%D 2011

[Download]