دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , 2011-10-26

عنوان : ( بررسی جوانه زنی و خواب بذر چند گونه مرتعی خانواده های بقولات و گندمیان در مراتع استان خراسان شمالی )

نویسندگان: محمد خواجه حسینی صالح اباد , محمد فرزام , سپیده انورخواه حکم آبادی , سارا سنجانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خصوصیات جوانه زنی، خواب و کارایی تیمارهای خراش دهی و حذف پوسته در شکست خواب بذر 15 گونه مرتعی از دو خانواده بقولات و گندمیان مراتع استان خراسان شمالی بررسی شد. جمع آوری بذر ها از عرصه های طبیعی و آزمایشهای جوانه زنی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.نتایج بدست آمده نشان داد که در حالت بدون تیمار (آب مقطر) جوانه زنی در کلیه گونه های خانواده بقولات کمتر از50 درصد بود در حالی که در بذرهای گونه های خانواده گندمیان جوانه زنی مطلوب مشاهده شد که به طور متوسط در حدود 77/65 درصدبود. پس از اعمال تیمارهای خواب شکنی، بیشترین مقدار جوانه زنی در بذر Onobrichys melanotrica مشاهده شد که جوانه زنی آن با 55 درصد افزایش به 100 درصد رسید. بطور کلی احتمال وجود خواب در بذرهای خانواده گندمیان بسیار کم می باشد.

کلمات کلیدی

, جوانه زنی, خواب بذر, گونه های مرتعی, خراسان شمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024510,
author = {خواجه حسینی صالح اباد, محمد and فرزام, محمد and انورخواه حکم آبادی, سپیده and سنجانی, سارا},
title = {بررسی جوانه زنی و خواب بذر چند گونه مرتعی خانواده های بقولات و گندمیان در مراتع استان خراسان شمالی},
booktitle = {دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جوانه زنی، خواب بذر، گونه های مرتعی، خراسان شمالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی جوانه زنی و خواب بذر چند گونه مرتعی خانواده های بقولات و گندمیان در مراتع استان خراسان شمالی
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%A فرزام, محمد
%A انورخواه حکم آبادی, سپیده
%A سنجانی, سارا
%J دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
%D 2011

[Download]