سوخت و احتراق, دوره (4), شماره (1), سال (2011-7) , صفحات (87-95)

عنوان : ( اندازه گیری آزمایشگاهی اثر افزایش دمای سوخت گاز طبیعی بر درخشندگی شعله در یک کوره 120 کیلوواتی NO و انتشار آلاینده )

نویسندگان: سیدمحمد جوادی مال آباد , محمد مقیمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درخشندگی شعله نقش قابل توجهی بر انتقال حرارت تابشی و افزایش بازده دیگها (آبگرم یا بخار) دارد. یکی از روشهای مهم افزایش درخشندگی شعلهها، افزایش محتوای دوده در شعله میباشد. در این مقاله اثر پیش گرم کردن سوخت گاز طبیعی ( بعنوان یکی از روشهای افزایش تجزیه حرارتی سوخت) بر افزایش شدت درخشندگی شعله و بازده بویلر مورد 120 که گاز ورودی به مشعل آن با گرمکنهای KW مطالعه آزمایشگاهی قرار گرفته است. مطالعات بر روی یک بویلر الکتریکی پیشگرم میشود، انجام شده است. برای اندازهگیری تابش شعله از دستگاه پیرانومتر و برای اندازهگیری دما و 300 °C استفاده شده است. برای انجام مطالعات، سوخت گاز ورودی تا دمای Testo350XL گازهای احتراقی از دستگاه 240 ° تاثیر قابل توجهی بر C پیشگرم شده است. نتایج نشان میدهد افزایش دمای سوخت ورودی تا دمای حدود 240 ° به علت افزایش تجزیه گاز و آزاد شدن مولکولهای کربن، درخشندگی C درخشندگی ندارد، اما در دماهای بالای 300 °C 240 ° تا C شعله شدیداً افزایش مییابد. نتایج اندازهگیری نشان میدهد با افزایش دمای سوخت ورودی از شدت تابش درخشندگی 60 % افزایش مییابد که این موجب کاهش 10 درصدی در دمای بیشینه شعله و کاهش 7 میگردد. نتایج بدست آمده با نتایج دیگر محققین در پیشگرم کردن سوخت توافق NO درصدی در انتشار آلاینده مطلوبی را نشان میدهد.

کلمات کلیدی

, پیشگرمایش سوخت, درخشندگی شعله, دمای بیشینه, انتشار اکسید نیتروژن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024511,
author = {جوادی مال آباد, سیدمحمد and مقیمان, محمد},
title = {اندازه گیری آزمایشگاهی اثر افزایش دمای سوخت گاز طبیعی بر درخشندگی شعله در یک کوره 120 کیلوواتی NO و انتشار آلاینده},
journal = {سوخت و احتراق},
year = {2011},
volume = {4},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-3629},
pages = {87--95},
numpages = {8},
keywords = {پیشگرمایش سوخت، درخشندگی شعله، دمای بیشینه، انتشار اکسید نیتروژن.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اندازه گیری آزمایشگاهی اثر افزایش دمای سوخت گاز طبیعی بر درخشندگی شعله در یک کوره 120 کیلوواتی NO و انتشار آلاینده
%A جوادی مال آباد, سیدمحمد
%A مقیمان, محمد
%J سوخت و احتراق
%@ 2008-3629
%D 2011

[Download]