دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2011-11-08

عنوان : ( بهبود روش های نیوتنی در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی )

نویسندگان: سید عبدالناصر موسویان , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل شبکه ها یکی از مسائل مهم در علم هیدرولیک است بخصوص اگر یک شبکه وسیع، همانند شبکه آبرسانی شهری مورد نظر باشد. در اکثر این مسایل تعداد بسیار زیادی از معادلات خطی و غیر خطی بصورت همزمان حل می شوند تا مجهولات دبی در لوله ها و فشار در گره ها بدست آیند. در این مقاله از چند روش مختلف برای مدلسازی معادلات موجود در شبکه های آبرسانی استفاده می شود و با حل دستگاه معادلات خطی و و EPANET غیر خطی مربوط به هر روش، مقادیر دبی در لوله ها و فشار در گره ها تعیین می گردند. در نرم افزارهای امروزی مانند برای تحلیل جریان در شبکه های آبرسانی از روش گرادیان کلی ارائه شده توسط تودینی، استفاده می شود. روش های WATERGEMS نیوتنی با توجه به اینکه برای رسیدن به همگرایی مطلوب، وابستگی شدیدی به حدس اولیه جواب ها دارند به تنهایی قادر به رقابت با روش گرادیان کلی نیستند. برای رفع این مشکل انتخاب یک حدس اولیه مناسب می تواند راهگشا باشد. در این مقاله چگونگی انتخاب یک حدس اولیه مناسب برای هر نوع مسئله بوسیله خطی سازی تابع افت هد انجام می گیرد. نتایج نشان می دهد با انتخاب حدس اولیه مناسب و بهبود روش های مختلف نیوتنی سرعت همگرایی این نوع روش ها از روش گرادیان سراسری بیشتر شده و کارایی به مراتب بهتری خواهند داشت. در این مقاله از روشهای لونبرگ مارکوارت و گوس نیوتن به عنوان روش های نیوتنی جهت حل دستگاه معادلات غیر خطی شبکه های آبرسانی استفاده می شود

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: شبکه آبرسانی, تحلیل هیدرولیکی, روش های نیوتنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024521,
author = {موسویان, سید عبدالناصر and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {بهبود روش های نیوتنی در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی},
booktitle = {دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2011},
location = {رشت, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: شبکه آبرسانی، تحلیل هیدرولیکی، روش های نیوتنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود روش های نیوتنی در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی
%A موسویان, سید عبدالناصر
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2011

[Download]