دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2011-11-08

عنوان : ( کاربرد روشهای بازسازی غیر خطی متغیرها در حل معادلات یک بعدی آبهای کم عمق )

نویسندگان: ابراهیم علامتیان , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روشهای حجم محدود گودونفی بر اساس سه مرحله بازسازی، تکامل و متوسطگیری بنا شدهاند. در این روشها، دقت نتایج به چگونگی بازسازی متغیرهای وابسته درون سلول محاسباتی بستگی دارد. در این مقاله نتایج روشهای بازسازی مرتبه اول و دوم با یکدیگر مقایسه میشوند. در این کار برای حل معادلات یک بعدی آبهای کم عمق توسعه داده میشود. نتایج این روش با حل تحلیلی و نتایج بدست آمده PPML روش حجم محدود پیشانی موج را تیزتر PPM در مقایسه با روش PPML مقایسه میشود. نتایج عددی نشان میدهد که روش PPM و Roe-TVD از روشهای که بر بازسازی مرتبه اول استوار است در مقایسه با دو روش دیگر نتایج Roe-TVD پیشبینی میکند. بر اساس دادههای عددی این مقاله، روش مطلوبتری بدست میدهد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: بازسازی متغیرها, روش Roe-TVD روش PPM , روش PPML , معادلات یک بعدی آبهای کم عمق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024522,
author = {علامتیان, ابراهیم and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {کاربرد روشهای بازسازی غیر خطی متغیرها در حل معادلات یک بعدی آبهای کم عمق},
booktitle = {دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2011},
location = {رشت, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: بازسازی متغیرها، روش Roe-TVD روش PPM ، روش PPML ، معادلات یک بعدی آبهای کم عمق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد روشهای بازسازی غیر خطی متغیرها در حل معادلات یک بعدی آبهای کم عمق
%A علامتیان, ابراهیم
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2011

[Download]