مهندسی بیوسیستم ایران, دوره (42), شماره (1), سال (2011-11) , صفحات (43-51)

عنوان : ( تعیین خواص فیزیکی و آیرودینامیکی تخمه آفتابگردان رقم آذر گل )

نویسندگان: رسول خدابخشیان کارگر , باقر عمادی , محمدحسین عباسپور فرد , محمد حسین سعیدی راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دانستن خواص فیزیکی تخمه آفتابگردان برای طراحی بهینه دستگاه هایی که در انتقال ، جابه جایی ، فرآوری و ذخیره این محصول به کار می رود لازم است. در این تحقیق خواص فیزیکی دانه آفتابگردان رقم آذر گل برای محتوای رطوبتی 3% تا 14% بر پایه خشک در سه دسته بزرگ ، متوسط و کوچک بررسی شد. نتایج تجزیه و تحلیل ابعادی دانه ها نشان داد که طول دانه بسیار مرتبط با عرض و ضخامت آن است. همچنین ارتباط معنی داری بین عرض و ضخامت دانه مشاهده شد، در حالی که ابعاد دانه با جرم آن رابطه معنی داری ندارند. با افزایش رطوبت دانه از 3% تا 14% در هر دسته، جرم دانه ، وزن هزار دانه ، تخلخل ، چگالی حقیقی و سرعت حد به صورت خطی افزایش یافتند. در تمامی دسته ها ، چگالی توده با افزایش رطوبت ، به صورت خطی کاهش یافت. نتایج حاصله از ضریب اصطکاک بر روی سطوح آلومینیوم ، تخته چند لایه ، آهن گالوانیزه ، پلی اتیلن و لاستیک افزایش خطی این پارامتر را با افزایش رطوبت نشان داد. بیشترین ضریب اصطکاک در دسته بزرگ و سطح آلومینیوم در محدوده 42/0 تا 45/0 ملاحظه شد.

کلمات کلیدی

, تخمه آفتابگردان, خواص فیزیکی, رقم آذرگل, رطوبت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024534,
author = {خدابخشیان کارگر, رسول and عمادی, باقر and عباسپور فرد, محمدحسین and محمد حسین سعیدی راد},
title = {تعیین خواص فیزیکی و آیرودینامیکی تخمه آفتابگردان رقم آذر گل},
journal = {مهندسی بیوسیستم ایران},
year = {2011},
volume = {42},
number = {1},
month = {November},
issn = {2008-4803},
pages = {43--51},
numpages = {8},
keywords = {تخمه آفتابگردان، خواص فیزیکی، رقم آذرگل، رطوبت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین خواص فیزیکی و آیرودینامیکی تخمه آفتابگردان رقم آذر گل
%A خدابخشیان کارگر, رسول
%A عمادی, باقر
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A محمد حسین سعیدی راد
%J مهندسی بیوسیستم ایران
%@ 2008-4803
%D 2011

[Download]