آموزش عالی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2010-10) , صفحات (61-78)

عنوان : ( عوامل کلیدی موثر بر اشتراک دانش )

نویسندگان: رضوان حسین قلی زاده , سید محمد میرکمالی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله عواملی که در بسترسازی برای اشتراک دانش در سازمان موثر هستند، مورد بررسی قرار گرفته است. نظر به مطالعات صورت گرفته 13 عامل در زمره مهم ترین عوامل موثیر بر اشتراک دانش شناسایی شدند و در نتیجه تحلیل عاملی 9 عامل به عنوان عوامل کلیدی شناسایی و استخراج شدند.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, اشتراک دانش, آموزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024539,
author = {حسین قلی زاده, رضوان and سید محمد میرکمالی},
title = {عوامل کلیدی موثر بر اشتراک دانش},
journal = {آموزش عالی ایران},
year = {2010},
volume = {3},
number = {1},
month = {October},
issn = {2008-8000},
pages = {61--78},
numpages = {17},
keywords = {مدیریت دانش- اشتراک دانش- آموزش عالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل کلیدی موثر بر اشتراک دانش
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A سید محمد میرکمالی
%J آموزش عالی ایران
%@ 2008-8000
%D 2010

[Download]