همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری , 2010-12-28

عنوان : ( الزامات کلیدی کاربست دانش در رشته‌های مهندسی: مطالعه موردی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: رضوان حسین قلی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی الزامات کلیدی کاربست دانش در رشته‌های مهندسی با تأکید بر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش آمیخته اکتشافی کیفی-کمّی بهره گرفته شد. بنابر نتایج حاصل از تحلیل داده های کیفی، الزامات اصلی کاربست دانش استخراج وآنگاه با پیمایش در جامعه آماری مورد مطالعه، مورد آزمون قرار گرفت. بنابر این نتایج، الزامات پیاده‌سازی کاربست دانش برپایة چهار مقوله اصلی شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط محیطی و راهبرد‌ها مبتنی است. الزامات علّی که به طور مستقیم و بی واسطه به فعالیت کاربست دانش می‌انجامد، عبارتند از: سودمندی ادراک شده، ضرورت ادراک شده، ریسک پذیری، هدف‌گذاری دانش، ارزش‌گذاری، پیوستگی، تناسب، کارآفرینی و زبان مشترک. همچنین، فرهنگ سازمانی، ساختار و مدیریت، نظام سنجش و ثبت حقوقی، سیاست‌های آموزشی و پژوهشی و جنبه‌های مالی و اقتصادی به عنوان الزامات زمینه‌ای کاربست دانش که بی واسطه بر فرآیند کاربست دانش موثر می‌باشند، شناسایی شدند. علاوه براین، ثبات سیاسی، نگاه جهانی، شرایط اقتصادی و شرایط اجتماعی- فرهنگی به منزلة الزامات محیطی کاربست دانش مفهوم‌سازی شدند که در نتیجه برازش مدل تاثیر مؤلفه های اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و نگاه جهانی بر کاربست دانش از طریق تاثیرگذاری بر جنبه های مالی و اقتصادی، نظام سنجش و ثبت حقوقی، سیاست‌های آموزشی و پژوهشی و ساختار و مدیریت معنی دار شد.

کلمات کلیدی

, کاربست دانش, آموزش عالی, رشته‌های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024545,
author = {حسین قلی زاده, رضوان},
title = {الزامات کلیدی کاربست دانش در رشته‌های مهندسی: مطالعه موردی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کاربست دانش، آموزش عالی، رشته‌های مهندسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الزامات کلیدی کاربست دانش در رشته‌های مهندسی: مطالعه موردی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
%A حسین قلی زاده, رضوان
%J همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
%D 2010

[Download]