دومین کنفرانس مدیریت دانش , 2010-01-30

عنوان : ( نقشه کشی دانش: یک چارچوب پیشنهادی برای نقشه کشی دانش سازمانی )

نویسندگان: رضوان حسین قلی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله، پیشنهاد چارچوبی برای تبیین فرایند نقشه کشی دانش به عنوان یک تکنیک موثر برای مدیریت دانش است. بنابراین، با اتکا به دیدگاههای مطرح شده یک چارچوب پیشنهادی برای نقشه کشی دانش معرفی می شود. بر اساس این چارچوب، فرایند نقشه کشی متضمن شناسایی و تحلیل حوزه های دانش، تحلیل جریان های دانش، شناسایی جایگاههای دانش، استخراج دانش و تنظیم شرح حال دانش، پیوند دانش و یکپارچه سازی نقشه دانش، اعتباریابی نقشه دانش، دسترسی و روزآمدسازی نقشه دانش می باشد که با اتکا به رویکردهای اجتماعی، شایستگی محور، رویه ای و مفهومی و با نظر به اهداف و جهت گیری های نقشه کشی دانش در سازمانها ممکن است از فنون مختلف برای به نقشه درآوردن دارایی های دانش اعم از دانش چیستی، دانش چرایی، دانش چگونگی و دانش چه کسی بهره می گیرد.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, نقشه دانش, فرایند نقشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024547,
author = {حسین قلی زاده, رضوان},
title = {نقشه کشی دانش: یک چارچوب پیشنهادی برای نقشه کشی دانش سازمانی},
booktitle = {دومین کنفرانس مدیریت دانش},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت دانش، نقشه دانش، فرایند نقشه کشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقشه کشی دانش: یک چارچوب پیشنهادی برای نقشه کشی دانش سازمانی
%A حسین قلی زاده, رضوان
%J دومین کنفرانس مدیریت دانش
%D 2010

[Download]