شریف, دوره (27), شماره (2), سال (2011-6) , صفحات (93-99)

عنوان : ( پیوستگی بین آرماتور و بتن های بازیافتی )

نویسندگان: محمدرضا اصفهانی , امین حاکمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، پیوستگی بین آرماتور و بتن ساخته شده از سنگدانۀ بازیافتی بررسی می شود. در تحقیق هشت نوع بتن شامل دو گروه بتن خودمتراکم و معمولی و در هر گروه چهار مخلوط بتن با درصد سنگدانه های بازیافتی مختلف (0، 30 ، 50 و 100 درصد) ساخته شد. نمونه های آزمایشگاهی بلوک های بتنی به ابعاد 8×25×45 سانتیمتر بودند که در هر یک 4 عدد آرماتور (2 آرماتور در پایین و 2 آرماتور در بالا) تعبیه شد تا مقاومت پیوستگی آنها در این نوع بتن ها بررسی شود. بنابراین در مجموع 64 آرماتور در 16 نمونۀ بتنی آزمایش شد. آزمایش ها نشان داد که استفادۀ از سنگدانۀ بازیافتی در بتن خودمتراکم سبب کاهش محسوس در مقاومت پیوستگی نمی شود لیکن در بتن معمولی باعث کاهش مقاومت پیوستگی می گردد. همچنین اثر آرماتور فوقانی در بتن های خودمتراکم بازیافتی از بتن معمولی بازیافتی کمتر است.

کلمات کلیدی

, آرماتور فوقانی, بتن بازیافتی, بتن خودمتراکم, مقاومت پیوستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024550,
author = {اصفهانی, محمدرضا and حاکمی, امین},
title = {پیوستگی بین آرماتور و بتن های بازیافتی},
journal = {شریف},
year = {2011},
volume = {27},
number = {2},
month = {June},
issn = {1028-7167},
pages = {93--99},
numpages = {6},
keywords = {آرماتور فوقانی، بتن بازیافتی، بتن خودمتراکم، مقاومت پیوستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیوستگی بین آرماتور و بتن های بازیافتی
%A اصفهانی, محمدرضا
%A حاکمی, امین
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2011

[Download]