دومین همایش ملی علو م و تکنو لو ژی بذر , 2011-10-26

عنوان : ( مطالعه بنیه بذر ژنوتیپهای ذرت با استفاده از شاخص متوسط زمان جوانه زنی )

نویسندگان: محمد خواجه حسینی صالح اباد , حسن فیضی , حسین صحابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین ارتباط بین متو سط زمان جوانه زنی و بنیه بذز ( Vigor ) در ژنوتیپهای ذرت، آزمایشی در آزمایشگاه تحقیقات عالی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهدُ در پاییز 1387 انجام گرفت . بدین منظور آزمایش جوانه زنی روی 6 ژنوتیپ ذرت شامل لاین لینبرد B73 و چند دو رگ ( DC370, SC704, KSC400, OSSK713, SC700) در قالب طرح کاملا تصادفی به روش (BT)بین کاغذ اجرا شد. نتایج نشان داد ک ژنوتیپ های ذرت دارای درصد جوانه زنی بین 86 تا 96 درصد بودند که این اختلاف معنی دار نبود. همچنین دو رگ DC370 نسبت به بقیه ژنوتیپها بطور معنی داری کمترین گیاهچه های عادی( 60درصد) را دارا بود و در بین گیاهچه ها بیشترین طول گیاهچه مربوط به دو رگOSSK713 با 07/20 سانتی متر و کمترین آن مربوط به دو رگ DC370 با 07/16 سانتی متر بود. لاین اینبرد B73 با متوسط جوانه زنی9/3 روز و بیشترین ضریب تغییرات (CV) طول گیاهچه نسبت به بقیه ژنوتیپها به طور معنی داری دارای MGT بالاتری (بنیه ضعیف تری) بود. بررسی رابطه رگرسیون بین درصد جوانه زنی و MGT نشان داد که بین این دو صفت رابطه منفی (84/0 - =r) وجود داشت و با افزایش MGT درصد جوانه زنی کاهش یافت. از طرف دیگر با افزایش MGT ضریب تغییرات طول گیاهچه نیز افزایش یافت یعنی یکنواختی طول گیاهچه ها کاهش یافت. همچنین وجود رابطه مثبت بین MGT و CV طول گیاهچه ها نشان داد که ژنوتیپ های دارای MGT بالاتر (جوانه زنی کندتر) از یکنواختی کمتر طول گیاهچه ها برخوردار بودند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که از MGT می توان به عنوان شاخصی جهت ارزیابی بنیه بذر ذرت استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, متو سط زمان جو انه زنی, جوانه زنی, بنیه بذر, ذرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024551,
author = {خواجه حسینی صالح اباد, محمد and فیضی, حسن and حسین صحابی},
title = {مطالعه بنیه بذر ژنوتیپهای ذرت با استفاده از شاخص متوسط زمان جوانه زنی},
booktitle = {دومین همایش ملی علو م و تکنو لو ژی بذر},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {متو سط زمان جو انه زنی، جوانه زنی، بنیه بذر، ذرت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه بنیه بذر ژنوتیپهای ذرت با استفاده از شاخص متوسط زمان جوانه زنی
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%A فیضی, حسن
%A حسین صحابی
%J دومین همایش ملی علو م و تکنو لو ژی بذر
%D 2011

[Download]