اقتصاد کشاورزی, دوره (5), شماره (1), سال (2011-5) , صفحات (37-59)

عنوان : ( تعیین اولویت های مدیریت ریسک خشک سالی در بخش کشاورزی شهرستان گنبدکاووس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی )

نویسندگان: علی دریجانی , سمانه شاه حسین دستجردی , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با وقوع خشک سالی های اخیر در شهرستان گنبدکاووس، توجه به اقدامات پیش گیرانه یی که بتواند آثار خشک سالی را کاهش دهد (مدیریت ریسک خشک سالی)، اهمیت فراوانی دارد. مطالعه ی حاضر به دنبال دست یابی به شیوه هایی از مدیریت ریسک خشک سالی است که ضمن کاهش خسار تهای ناشی از خشک سالی ها در کوتاه مدت و حتا بلندمدت، غافل گیری کشاورزان را به کم رین اندازه ی ممکن برساند. پس از (AHP) شناسایی و گروه بندی راه کارهای مدیریت ریسک خشک سالی، از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ب همنظور اولویت بندی راه کارها بهره گرفته شد. پرسش نامه های مقایسه ی زوجی راه کارها در سال 1388 توسط کارشناسان صاحب نظر و آگاه در بخش های اجرایی، تحقیقاتی و آموزشی جهاد کشاورزی شهرستان گنبدکاووس، شرکت آب منطقه یی و مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان و نیز تعدادی از کشاورزان مجرّب این شهرستان « زراعی » نشان داد در بخش راه کارهای Expert Choice تکمیل گردید. نتایج اولویت بندی در نرم افزار استفاده از سیستم های آبیاری « فنّی آبیاری » معرفی ارقام مقاوم به خشکی و شوری، در بخش راه کارهای بیمه ی خشک سالی و تخصیص اعتبارات، و در بخش را هکارهای « قانونی » تحت فشار، در بخش راه کارهای استقرار نظام پایش و پیش آگاهی خشک سالی در سطح ملّی یا منطقه یی و آموزش کشاورزان اولویت « نهادی » بالاتری در مدیریت ریسک خشک سالی دارد. از این رو، لازم است که برنامه ریزان و سیاست گزاران منطق ه یی، تصمیم های خود را در چارچوب اولویت های مذکور اتخاذ نمایند.

کلمات کلیدی

, خشک سالی, ریسک, رتبه بندی, کشاورزی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024568,
author = {علی دریجانی and شاه حسین دستجردی, سمانه and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {تعیین اولویت های مدیریت ریسک خشک سالی در بخش کشاورزی شهرستان گنبدکاووس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2011},
volume = {5},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-5524},
pages = {37--59},
numpages = {22},
keywords = {خشک سالی، ریسک، رتبه بندی، کشاورزی، گلستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین اولویت های مدیریت ریسک خشک سالی در بخش کشاورزی شهرستان گنبدکاووس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی
%A علی دریجانی
%A شاه حسین دستجردی, سمانه
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2011

[Download]