پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2011-11) , صفحات (15-23)

عنوان : ( تعیین انرژی قابل متابولیسم، کیفیت پروتئین و ترکیب شیمیایی پودر خون در جوجه‌های گوشتی و خروس‌های بالغ لگهورن )

نویسندگان: مهدی غفوریان راد , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , محسن دانش مسگران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق شامل سه آزمایش برای بررسی ترکیب شیمایی، کیفیت پروتئین، انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی چهار نمونه پودر خون بدست آمده از یک واحد تولیدی، در مدت 20 روز نمونه گیری است. تمامی آزمایشات در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. نتایج آزمایش اول نشان داد که میانگین ترکیب شیمایی پودر خون شامل ماده خشک 43/88، پروتئین خام 03/77، عصاره اتری 12/1، خاکستر 01/5، کلسیم 46/0 و فسفر 37/0 درصد که پروتئین خام و ماده خشک نمونه‌ها در سطح 5 درصد با داده‌های (19)، NRC اختلاف معنی‌داری داشت. میانگین انرژی خام نمونه‌ها برابر با 4193 کیلوکالری بر کیلوگرم بدست آمد. معیار‌های کیفیت پروتئین شامل نسبت بازده پروتئین (PER) و نسبت ویژه پروتئین (NPR) در 6 تیمار و 4 تکرار اندازه‌گیری شد که هر تکرار شامل 7 قطعه جوجه خروس سویه راس بود. نتایج بدست آمده نشان داد (PER) و (NPR) پودر خون به ترتیب بین 38/1 تا 21/1 و41/2 تا18/2 می‌باشد که با ارقام آن‌ها در تیمار پودر ماهی به طور معنی‌داری کمتر بود. در آزمایش دوم که بر روی خروس‌های بالغ لگهورن در 9 تیمار و 5 تکرارانجام شد انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری پودر خون در سطوح جایگزینی 5 و 10 درصد در جیره پایه ذرت به روش جمع‌آوری کل فضولات تعیین شد. بطور کلی انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت نمونه‌های پودر خون از 2504 تا 2573 کیلوکالری در کیلوگرم بدست آمد و بین نمونه‌های پودر خون در سطوح جایگزینی اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. در آزمایش سوم انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی به روش تغذیه دقیق سیبالد تعیین شد. این آزمایش نیز بر روی خروس‌های بالغ لگهورن و در 5 تیمار و 6 تکرار انجام شد. میانگین انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت پودر خون 2895 کیلوکالری در کیلوگرم بدست آمد که بین نمونه‌های پودر خون تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

کلمات کلیدی

, پودر خون, کیفیت پروتئین, انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024571,
author = {غفوریان راد, مهدی and نصیری مقدم, حسن and کرمانشاهی, حسن and دانش مسگران, محسن},
title = {تعیین انرژی قابل متابولیسم، کیفیت پروتئین و ترکیب شیمیایی پودر خون در جوجه‌های گوشتی و خروس‌های بالغ لگهورن},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2011},
volume = {3},
number = {1},
month = {November},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {15--23},
numpages = {8},
keywords = {پودر خون، کیفیت پروتئین، انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین انرژی قابل متابولیسم، کیفیت پروتئین و ترکیب شیمیایی پودر خون در جوجه‌های گوشتی و خروس‌های بالغ لگهورن
%A غفوریان راد, مهدی
%A نصیری مقدم, حسن
%A کرمانشاهی, حسن
%A دانش مسگران, محسن
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2011

[Download]