کنفرانس ملی زلزله، سازه و روش های محاسباتی , 2011-10-19

عنوان : ( رابطه سازی کارآی اجزای محدود برای تحلیل مودال تیرهای با نگره ی اولر-برنولی )

نویسندگان: محمد کارکن , فرزاد شهابیان مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش با بهره جویی از معادلات حاکم بر تیرهای با نگره ی اولر-برنولی و روش اجزای محدود، ابتدا یک جزء تیری سه گرهی رابطه سازی می-گردد. در هر گره این جزء، یک درجه آزادی دورانی و یک درجه آزادی انتقالی وجود دارد که در مجموع این جزء، دارای شش درجه آزادی می باشد. با به دست آوردن تابع های درون یاب برای این جزء تیری سه گرهی، ماتریس سختی و هم چنین ماتریس جرم آن به صورت صریح محاسبه می شود. در ادامه، معادلات دینامیکی حاکم بر ارتعاش آزاد تیر به صورت ماتریسی رابطه سازی می گردد. با بهره جویی از روابط به دست آمده، تحلیل مودال و ارتعاش آزاد تیر انجام می شود. با مقایسه نتایج به دست آمده از این روش با نتایج دیگر پژوهش گران، کارآیی و دقت بسیار بالای جزء سه گرهی پیشنهادی به اثبات می رسد.

کلمات کلیدی

, اجزای محدود, ارتعاش آزاد, جزء تیری سه گرهی, تیر اولر-برنولی, تابع درون یاب.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024581,
author = {کارکن, محمد and شهابیان مقدم, فرزاد},
title = {رابطه سازی کارآی اجزای محدود برای تحلیل مودال تیرهای با نگره ی اولر-برنولی},
booktitle = {کنفرانس ملی زلزله، سازه و روش های محاسباتی},
year = {2011},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {اجزای محدود، ارتعاش آزاد، جزء تیری سه گرهی، تیر اولر-برنولی، تابع درون یاب.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه سازی کارآی اجزای محدود برای تحلیل مودال تیرهای با نگره ی اولر-برنولی
%A کارکن, محمد
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%J کنفرانس ملی زلزله، سازه و روش های محاسباتی
%D 2011

[Download]