کنفرانس ملی زلزله، سازه و روش های محاسباتی , 2011-10-19

عنوان : ( تحلیل دینامیکی قابلیت اطمینان قاب پرتال غیرخطی تحت اثر زلزله السنترو با شبیه سازی عدم قطعیتهای مواد و مقاطع سازه )

نویسندگان: جواد علامتیان , فرزاد شهابیان مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وجود عدم قطعیت در هر یک از قسمتهای تحلیل سازه مانند ویژگیهای مواد، هندسه‌ی سازه، بارگذاری و الگوهای تحلیلی سبب دور شدن نتیجه‌ها از مقدارهای واقعی می‌گردد. یک راهکار عملی برای حل این مشکل انجام تحلیل احتمال اندیشانه و شبیه‌سازی رفتار سازه در اثر این عدم قطعیتها می‌باشد. در این شیوه‌ها از روشهای آماری برای شبیه‌سازی کمیتهایی که دارای عدم ‌قطعیت می‌باشند، استفاده می‌گردد. در این مقاله، تحلیل دینامیکی ناخطی احتمال اندیشانه برای سازه‌ی قاب پرتال انجام می‌پذیرد. کمیتهای دارای عدم قطعیت شامل جرم حجمی، ضریب کشسانی و ابعاد و اندازه‌های مقطع عضو می‌باشند. برای شبیه‌‌سازی این عاملها از روش مونت- کارلو استفاده می شود. شبیه‌سازی هر کمیت با سه نوع تابع چگالی احتمال مختلف و هر کدام با سه مقدار متفاوت ضریب پراکندگی انجام می‌پذیرد. تحلیل دینامیکی قاب برای هر نمونه‌ی شبیه‌سازی شده با شیوه‌های عددی انجام می‌شود ونتایج حاصل با یکدیگر مقایسه می‌گردد. در این رهگذر، حساسیت پاسخ بیشینه سازه به ضرایب پراکندگی و نوع تابع چگالی احتمال متغیرهای ورودی مشخص می‌شود و احتمال خرابی سازه در حالتهای مختلف تعیین می‌گردد.

کلمات کلیدی

, تحلیل دینامیکی, قابلیت اطمینان, شبیه سازی مونت کارلو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024582,
author = {جواد علامتیان and شهابیان مقدم, فرزاد},
title = {تحلیل دینامیکی قابلیت اطمینان قاب پرتال غیرخطی تحت اثر زلزله السنترو با شبیه سازی عدم قطعیتهای مواد و مقاطع سازه},
booktitle = {کنفرانس ملی زلزله، سازه و روش های محاسباتی},
year = {2011},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {تحلیل دینامیکی، قابلیت اطمینان، شبیه سازی مونت کارلو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل دینامیکی قابلیت اطمینان قاب پرتال غیرخطی تحت اثر زلزله السنترو با شبیه سازی عدم قطعیتهای مواد و مقاطع سازه
%A جواد علامتیان
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%J کنفرانس ملی زلزله، سازه و روش های محاسباتی
%D 2011

[Download]