مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (40), شماره (1), سال (2010-8) , صفحات (75-79)

عنوان : ( مدلسازی و بهینه سازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ با استفاده از روش های آماری و الگوریتم تبرید تدریجی )

نویسندگان: فرهاد کلاهان , مهدی حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش جوشکاری الکتریکی با گاز محافظ (GMAW) از فرآیندهای مهم در ایجاد اتصالات دائمی با کیفیت بالا در قطعات فلزی است. در فرآیندهای جوشکاری، هندسه و کیفیت اتصالات به میزان زیادی وابسته به پارامترهای تنظیمی است. از جمله پارامترهای مهم تنظیمی می توان به ولتاژ، نرخ تغذیه ی سیستم، نرخ جریان گاز، فاصله ی نازل تا صفحه و زاویه ی نازل نسبت به صفحه ی جوشکاری اشاره نمود. کیفیت جوش معمولا توسط هندسه ی گرده ی جوش بیان می شود که خود شامل ارتفاع، پهنا و عمق نفوذ گرده ی جوش می باشد. در این مقاله، بر اساس داده های تجربی و با استناد بر رویکرد مدلسازی رگرسیونی، روابط ریاضی دقیق بین پارامترهای ورودی جوشکاری و مشخصه های هندسه ی گرده ی جوش توسعه یافته است. سپس به کمک الگوریتم تبرید تدریجی بهترین مقادیر برای پارامترهای ورودی فرآیند، بر اساس مشخصه های مطلوب هندسه ی گرده ی جوش، تعیین شده اند. مقایسه ی نتایج بهینه سازی با مقادیر واقعی نشانگر قابلیت بسیار خوب روش پیشنهادی در مدلسازی و بهینه سازی جوشکاری GMAW می باشد.

کلمات کلیدی

, مدل سازی آماری, جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ, بهینه سازی , الگوریتم تبرید تدریجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024583,
author = {کلاهان, فرهاد and حیدری, مهدی},
title = {مدلسازی و بهینه سازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ با استفاده از روش های آماری و الگوریتم تبرید تدریجی},
journal = {مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز},
year = {2010},
volume = {40},
number = {1},
month = {August},
issn = {2228-5148},
pages = {75--79},
numpages = {4},
keywords = {مدل سازی آماری-جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ-بهینه سازی - الگوریتم تبرید تدریجی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی و بهینه سازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ با استفاده از روش های آماری و الگوریتم تبرید تدریجی
%A کلاهان, فرهاد
%A حیدری, مهدی
%J مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
%@ 2228-5148
%D 2010

[Download]