جغرافیا و توسعه, دوره (9), شماره (24), سال (2011-9) , صفحات (101-120)

عنوان : ( ارزیابی پایداری توسعه روستایی. مطالعه موردی: شهرستان کمیجان )

نویسندگان: حمید شایان , سیدرضا حسین زاده , رضا خسروبیگی برچلویی , رضا خسروبیگی برچلوئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روند تحولات اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی چند دهه اخیر و گوناگونی بستر جغرافیایی، موجب شکل گیری نظام فضایی نامتعادل در سطح سکونتگاه های روستایی شده است. گرچه در چنین شرایطی ایجاد و تقویت سلسله مراتبی سکونتگاه ها در راستای ساماندهی مطلوب فضاهای روستایی اهمیت زیادی دارد. اما در برنامه های عمرانی برای تحقق این مهم به دلیل تاکید بر شاخص های خدماتی، نتایج مطلوبی بدست نیامده است. مقاله حاضر در صدد است با رویکردی همه جانبه و ملاحظه شاخص های مخلتف، سطح پایداری توسعه روستایی و عوامل موثر بر آن در شهرستان کمیجان را مشخص سازد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در حجم نمونه 430 نفر و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های مناسب در نرم افزار spss انجام شده است. بر اساس آزمونt استیودنت، سطح پایداری تمامی سکونتگاه ها به طور معناداری کمتر از حد مورد انتظار (متوسط یا 3) است. اگرچه آزمون فرید من، همگونی سکونتگاه ها را ازنظر درجه پایداری ثابت کرد، با این وجود نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان داد که بعد اجتماعی با ضریب تعیین 752/0، بیشترین تاثیر را بر سطح پایداری سکونتگاه ها داشته است. براساس نتایج فن تحلیل عاملی در راستای تسریع پایدار سازی سکونتگاه های روستایی شهرستان مورد مطالعه، ارتقای مشارکت مردم در تصمیم گیری محلی، سهولت دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی، آموزشی و اقتصادی، مقاوم سازی مساکن، ساماندهی دفع زباله، فزونی بازده تولید و اشتغال گریزناپذیر هستند.

کلمات کلیدی

, ارزیابی پایداری, ارزیابی زیست محیطی, اجتماعی و اقتصادی, روستاهای کمیجان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024584,
author = {شایان, حمید and حسین زاده, سیدرضا and خسروبیگی برچلویی, رضا and خسروبیگی برچلوئی, رضا},
title = {ارزیابی پایداری توسعه روستایی. مطالعه موردی: شهرستان کمیجان},
journal = {جغرافیا و توسعه},
year = {2011},
volume = {9},
number = {24},
month = {September},
issn = {1735-0735},
pages = {101--120},
numpages = {19},
keywords = {ارزیابی پایداری، ارزیابی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، روستاهای کمیجان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی پایداری توسعه روستایی. مطالعه موردی: شهرستان کمیجان
%A شایان, حمید
%A حسین زاده, سیدرضا
%A خسروبیگی برچلویی, رضا
%A خسروبیگی برچلوئی, رضا
%J جغرافیا و توسعه
%@ 1735-0735
%D 2011

[Download]