کتاب قیم, دوره (1), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (95-119)

عنوان : ( معنا شناسی واژه امشاج واژهای از واژگان تک کاربرد در قران کریم )

نویسندگان: محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , بی بی زینب حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این نوشتار به ریشه شناسی، تطور معنایی، روابط مفهومیو در نهایت به معنا شناسی واژه امشاج در قران کریم پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, امشاج, معنا شناسی, تطور معنایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024588,
author = {رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی and حسینی, بی بی زینب},
title = {معنا شناسی واژه امشاج واژهای از واژگان تک کاربرد در قران کریم},
journal = {کتاب قیم},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-6026},
pages = {95--119},
numpages = {24},
keywords = {امشاج- معنا شناسی- تطور معنایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معنا شناسی واژه امشاج واژهای از واژگان تک کاربرد در قران کریم
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%A حسینی, بی بی زینب
%J کتاب قیم
%@ 2251-6026
%D 2011

[Download]