حفاظت گیاهان, دوره (24), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (119-121)

عنوان : ( ارزیابی مقاومت برخی ژنوتیپ‌های گل محمدی به بیماری سفیدک پودری )

نویسندگان: مهناز کیانی فریز , ذبیح الله زمانی , محمد جوان نیکخواه , رضا فتاحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سفیدک پودری رز (Podosphaera pannosa) در تمام مناطق ایران گسترش دارد و شایع‌ترین بیماری گل محمدی Mill. Rosa damascena در کشور نیز می‌باشد. با توجه به این که ایران به عنوان یکی از مراکز مهم تنوع گل‌محمدی معرفی شده است و انتظار می‌رود که اکثر ژن‌های مفید مانند ژن‌های عامل مقاومت به بیماری‌ها در مراکز تنوع یافت شوند. مجموعه متنوعی از ژنوتیپ‌های گل محمدی، شامل 26 ژنوتیپ جمع آوری شده از مناطق مختلف ایران برای ارزیابی میزان حساسیت به سفیدک پودری غربالگری شدند. ارزیابی‌ها در طی سال‌های 86-1385 روی گیاهان مستقر در مرکز تحقیقات باغبانی دانشکده کشاورزی کرج و در اواخر تابستان و اوایل پائیز 86 با استفاده از نمونه‌های گلدانی در قالب طرح کامل تصادفی انجام شد. شاخص بیماری و درصد شیوع عامل بیماری برای هر ژنوتیپ محاسبه و شدت شیوع بیماری در طی زمان یادداشت برداری مورد مقایسه قرار گرفت. بر اساس نتایج، غربالگری در سطح باغ به دلیل شرایط غیرمناسب برای شیوع بیماری و درصد بسیار کم آلودگی طبیعی قادر به تفکیک ژنوتیپ‌ها برای صفت حساسیت/مقاومت نگردید. اما غربالگری گیاهان گلدانی به خاطر شرایط مساعد گسترش بیماری (رطوبت بالا و نیمه‌سایه بودن) امکان شناسایی ژنوتیپ‌های برتر از نظر مقاومت به سفیدک پودری را فراهم نمود. بر این اساس تفاوت معنی‌داری بین میزان مقاومت ژنوتیپ‌ها به این بیماری مشخص و ژنوتیپ‌های آذربایجان شرقی و کرمان به ترتیب به عنوان مقاوم‌ترین و حساس‌ترین ژنوتیپ‌ها شناخته شدند. پژوهش حاضر با شناسایی برخی از منابع مقاومت در گل محمدی، افق‌های جدیدی را برای طرح ریزی برنامه های اصلاحی مقاومت به بیماری سفیدک پودری با درنظر داشتن سایر صفات ارزشمند باغبانی این گونه ارزشمند فراهم می‌نماید.

کلمات کلیدی

, damascena, سفیدک پودری, غربالگری, مقاومت به بیماری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024598,
author = {کیانی فریز, مهناز and ذبیح الله زمانی and محمد جوان نیکخواه and رضا فتاحی},
title = {ارزیابی مقاومت برخی ژنوتیپ‌های گل محمدی به بیماری سفیدک پودری},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2010},
volume = {24},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4749},
pages = {119--121},
numpages = {2},
keywords = {damascena، سفیدک پودری، غربالگری، مقاومت به بیماری،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مقاومت برخی ژنوتیپ‌های گل محمدی به بیماری سفیدک پودری
%A کیانی فریز, مهناز
%A ذبیح الله زمانی
%A محمد جوان نیکخواه
%A رضا فتاحی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2010

[Download]