مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (2), شماره (3), سال (2011-9) , صفحات (117-138)

عنوان : ( برنامه درسی آموزش عالی در قرن بیست و یکم: چالش ها و راهبردها )

نویسندگان: بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ضمن بررسی تغییرات عمده در آموزش عالی در سالهای اخیر، دیدگاه جدیدی در باره شیوه انجام اصلاحات برنامه درسی در دوره کارشناسی ارائه شده است. در این مقاله تاکید شده است که تغییرات مهم در علم و تکنولوژی، هویت مکانی، زمانی واجتماعات تخصصی و دانشجویی را در دانشگاه دستخوش دگرگونی کرده است. بنا براین، نخست این تغییرات با نظر به سه عامل ساختار زدایی از ماده درسی، نهضت مهارت های کلیدی و یادگیری از راه تجربه مورد بررسی قرار گرفته اند. آنگاه تحلیلی ازوضعیت تغییر در ساختار و ماهیت مهارت های شغلی، بعنوان گونه دیگری از عوامل موثردر برنامه درسی آموزش عالی معاصر ارائه شده است و بالاخره با نظر به این تحولات، خاطر نشان شده است گرایش های جدیدی در برنامه درسی بعنوان یک رشته علمی به منصه ظهور رسیده اند که بر تغییر از محتوی به سوی شایستگی، تلفیق در برنامه درسی و روش نوآورانه در فرایند آموزش تاکید می کنند. در نتیجه، چنین می نماید اصلاحات برنامه درسی در آموزش عالی در قرن بیست و یکم، مستلزم توجه به الگوی فرایندی بدیلی است که بتواند شرایط جدید را در بر گیرد.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی, آموزش عالی, علم و تکنولوژی, ارتباط موسسات آموزش عالی و جامعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024610,
author = {شعبانی ورکی, بختیار and جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره},
title = {برنامه درسی آموزش عالی در قرن بیست و یکم: چالش ها و راهبردها},
journal = {مطالعات برنامه درسی آموزش عالی},
year = {2011},
volume = {2},
number = {3},
month = {September},
issn = {1735-4986},
pages = {117--138},
numpages = {21},
keywords = {برنامه درسی، آموزش عالی، علم و تکنولوژی، ارتباط موسسات آموزش عالی و جامعه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برنامه درسی آموزش عالی در قرن بیست و یکم: چالش ها و راهبردها
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%J مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
%@ 1735-4986
%D 2011

[Download]