آینه معرفت, دوره (8), شماره (22), سال (2010-6) , صفحات (31-48)

عنوان : ( الهیات سلبی از نظر افلوطین و سید عبدالاعلی سبزواری مفسر مواهب الرحمن )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , فاطمه فرضعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تفکرات افلوطین خداوند چیزی «به کلی دیگر» است؛ بگونه‎ایکه نه نامی می توان براو نهاد و نه با هیچ زبانی می توان‌ او ‌را توصیف ‌کرد. عبدالاعلی سبزواری‌ نیز به عنوان اندیشمندی ازعالم اسلام خصوصا در میان عالمان شیعی مذهب معاصر، با تبحر چند وجهی در علوم دینی از قبیل فقه، اصول، فلسفه، عرفان وتفسیر قرآن، در باب «احد» به تأسی از پیشوایان دینی خویش، اندیشه هایی دارد. در این نوشتار‌ به بررسی تطبیقی پیرامون‌ الهیات سلبی از نظرافلوطین و عبدالاعلی می‌پردازیم. در واقع نظرات این دو عالم را در تشخیص مرز میان الهیات سلبی و ایجابی جستجو می کنیم و بدانیم تاکجا عقل آدمی اجازه دارد حکمی ایجابی در مورد ذات و صفات حق صادر نماید و مرز سکوت در این زمینه کجاست

کلمات کلیدی

, الهیات سلبی, تنزیه, احد, بیان‌ناپذیری, شناخت‌ناپذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024617,
author = {حسینی, سیدمرتضی and فرضعلی, فاطمه},
title = {الهیات سلبی از نظر افلوطین و سید عبدالاعلی سبزواری مفسر مواهب الرحمن},
journal = {آینه معرفت},
year = {2010},
volume = {8},
number = {22},
month = {June},
issn = {2251-8010},
pages = {31--48},
numpages = {17},
keywords = {الهیات سلبی- تنزیه- احد- بیان‌ناپذیری- شناخت‌ناپذیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الهیات سلبی از نظر افلوطین و سید عبدالاعلی سبزواری مفسر مواهب الرحمن
%A حسینی, سیدمرتضی
%A فرضعلی, فاطمه
%J آینه معرفت
%@ 2251-8010
%D 2010

[Download]