هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران , 2011-02-23

عنوان : ( بهینه سازی آهنگ فعالسازی در فانتوم انسان در دستگاه IVNAA )

نویسندگان: عطیه ابراهیمی خانکوک , سیدهاشم میری حکیم آباد , لاله رفعت متولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لازمه استفاده از روش فعالسازی نوترونی در تعیین مقدار عناصر بدن، یکنواخت بودن آهنگ فعالسازی است. از عواملی که موجب از بین رفتن یکنواختی میشود، شکل پیچیده بدن انسان است. در پژوهشی که پیش از این صورت گرفت، تاثیر جنس پیشکندکننده بر یکنواختی در فانتوم آب بررسی شد و پارافین برای افزایش یکنواختی انتخاب گردید. در این مقاله تلاش میشود که شکل پیشکندکننده برای بهینه کردن یکنواختی در فانتوم انسان طراحی شود. ابتدا پیشکندکننده به صورت صفحه و مکعب توپر درنظرگرفته شد. سپس صفحاتی با ضخامت متناسب با بخشهای مختلف فانتوم مورد بررسی قرار گرفت که CV کمتری نسبت به دو حالت دیگر ایجاد کردند. (8/869% = CV)

کلمات کلیدی

, یکنواختی فعالسازی نوترونی, دستگاه IVNAA , فانتوم انسان, ضریب پراکندگی CV
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024619,
author = {ابراهیمی خانکوک, عطیه and میری حکیم آباد, سیدهاشم and رفعت متولی, لاله},
title = {بهینه سازی آهنگ فعالسازی در فانتوم انسان در دستگاه IVNAA},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {یکنواختی فعالسازی نوترونی، دستگاه IVNAA ، فانتوم انسان، ضریب پراکندگی CV},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی آهنگ فعالسازی در فانتوم انسان در دستگاه IVNAA
%A ابراهیمی خانکوک, عطیه
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%A رفعت متولی, لاله
%J هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران
%D 2011

[Download]