هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران , 2011-02-23

عنوان : ( تعیین سطح مقطع های ماکروسکوپی پراکندگی و جذب نمونه های همگن مجهول )

نویسندگان: پوران نصراله زاده زواردهی , سیدهاشم میری حکیم آباد , لاله رفعت متولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای تعیین سطح مقطع های ماکروسکوپی نمونه های همگن مجهول، می توان از روش های متفاوتی استفاده نمود. در این مقاله روشی ارائه می گردد که در آن بدون نیاز به داشتن اطلاعات قبلی در مورد نمونه و همچنین بدون تخریب نمونه، می توان پارامترهای مربوط به نمونه را محاسبه نمود. در این روش با جایگذاری پولک های مسی در چند نقطه خارج نمونه و سپس تابش نوترون به نمونه، آهنگ برهم کنش نوترون در پولک ها تعیین می گردد. برای شبیه سازی سیستم از کدMCNP استفاده شده و روابطی بین آهنگ برهم کنش نوترون درخارج نمونه و داخل آن تعیین می گردد و باحل روابط، محاسبه می گردد.

کلمات کلیدی

, سطح مقطع های ماکروسکوپی نمونه مجهول, پولک های مسی, کدMCNP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024620,
author = {نصراله زاده زواردهی, پوران and میری حکیم آباد, سیدهاشم and رفعت متولی, لاله},
title = {تعیین سطح مقطع های ماکروسکوپی پراکندگی و جذب نمونه های همگن مجهول},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سطح مقطع های ماکروسکوپی نمونه مجهول، پولک های مسی، کدMCNP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین سطح مقطع های ماکروسکوپی پراکندگی و جذب نمونه های همگن مجهول
%A نصراله زاده زواردهی, پوران
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%A رفعت متولی, لاله
%J هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران
%D 2011

[Download]