هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران , 2011-02-23

عنوان : ( مطالعه اثر موازی ساز بر قدرت تفکیک آشکارساز یدور سدیم )

نویسندگان: زهرا مقدسی , سیدهاشم میری حکیم آباد , لاله رفعت متولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آشکارسازهای سوسوزن غیرآلی نقش اساسی در طیف سنجی پرتوهای گاما دارند. اما عیب عمده آن ها قدرت تفکیک پایین انرژی است. برای بهبود قدرت تفکیک باید عدم قطعیت های آماری در فرایند آشکارسازی گاما کاهش یابد. مرحله جمع آوری نور سوسوزنی در فوتوکاتد به ساختار بلور سوسوزن، اندازه و هندسه فوتوکاتد و به میزان زیادی به مکان تولید نور سوسوزنی وابسته است.در این پژوهش، موازی ساز به عنوان وسیله ای برای کنترل نورسوسوزنی به کار رفته است. زاویه فضایی که چشمه تحت آن فوتوکاتد آشکارساز را می بیند قطر بهینه حفره موازی ساز را برای هر آشکارساز مشخص می کند. برای سه اندازه ، 2، 3 و 5 اینچ از کریستالNaI(Tl) قطر بهینه حفره موازی سازدر تئوری و تجربه باهم توافق داشتند.

کلمات کلیدی

, آشکارسازهای سوسوزن, موازی ساز, قدرت تفکیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024623,
author = {مقدسی, زهرا and میری حکیم آباد, سیدهاشم and رفعت متولی, لاله},
title = {مطالعه اثر موازی ساز بر قدرت تفکیک آشکارساز یدور سدیم},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {آشکارسازهای سوسوزن، موازی ساز، قدرت تفکیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثر موازی ساز بر قدرت تفکیک آشکارساز یدور سدیم
%A مقدسی, زهرا
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%A رفعت متولی, لاله
%J هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران
%D 2011

[Download]