هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران , 2011-02-23

عنوان : ( تعیین شار نوترون حرارتی توسط طیف سنجی گاماهای تاخیری پولک ایندیوم )

نویسندگان: پریسا اخلاقی , سیدهاشم میری حکیم آباد , لاله رفعت متولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روش های اندازه گیری شار نوترون حرارتی، استفاده از فعالسازی پولک های فلزی می باشد. در این مقاله از دو پولک ایندیوم با ضخامت cm 112/0 برای گیراندازی نوترون استفاده شده است. گاماهای گسیل شده از پولک ایندیوم با آشکارساز NaI(Tl)، شمارش شدند و نتیجه آن ها با داده های حاصل از شبیه سازی توسط کد MCNP مقایسه شد. با استفاده از طیف انرژی گاماهای گسیل شده از ایندیوم، شار نوترون های حرارتی چشمه Am-Be در فانتوم پارافین مشخص می شود. کمترین تفاوت بین شبیه سازی و اندازه گیری، برای پولکی که در فاصله cm 5 /8 از چشمه قرار داشت، به دست آمد که این تفاوت برابر با 8% محاسبه شد.

کلمات کلیدی

, شار نوترون حرارتی, پولک ایندیوم, روش تفاوت کادمیوم, فعالیت القایی, گامای گسیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024625,
author = {اخلاقی, پریسا and میری حکیم آباد, سیدهاشم and رفعت متولی, لاله},
title = {تعیین شار نوترون حرارتی توسط طیف سنجی گاماهای تاخیری پولک ایندیوم},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {شار نوترون حرارتی، پولک ایندیوم، روش تفاوت کادمیوم، فعالیت القایی، گامای گسیلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین شار نوترون حرارتی توسط طیف سنجی گاماهای تاخیری پولک ایندیوم
%A اخلاقی, پریسا
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%A رفعت متولی, لاله
%J هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران
%D 2011

[Download]