همایش ملی انار , 2011-10-05

عنوان : ( استخراج روغن از هسته انار به کمک سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن )

نویسندگان: جواد سرگلزائی , سیدتقی میرمحمدی ثمرین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله عصاره گیری از هسته انار توسط سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن مطالعه شده است. در این تحقیق با تغییر پارامترهای عملیاتی دما و فشار، دی اکسید کربن به حالت فوق بحرانی رسیده و شدت استخراج و درصد ترکیب روغن متفاوت مورد آزمایش قرار گرفته است. مطابق با ماکزیمم بازده 2.66 گرم روغن به ازاء 100 گرم هسته انار، بعد از 3 ساعت مقدار استخراج بیش از 18.8 درصد کل هسته انار رسید. در این تحقیق برای تعیین درصد روغن موجود در هسته انار از دستگاه سوکسیله استخراج به کمک هگزان نرمال استفاده شد و ماکزیمم بازده روغن بعد از 3 بار تکرار 11.8 درصد گزارش شد. با انجام آزمایش کروماتوگرافی، ترکیب اسیدهای چرب روغن استخراج شده نشان داد که اسیدهای چرب شامل C16، C18، C20، C22 و C24 در روغن هسته انار موجود می باشد. در نهایت یک مدل نفوذ انتقال جرم بین فاز جامد و سیال فوق بحرانی، ضریب نفوذ انتقال جرم و پراکندگی محوری در فاز سیال ارائه و به کار برده شد. نتایج نشان داد که این مدل با داده های آزمایشگاهی موافقت خوبی نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, استخراج سیال فوق بحرانی, دی اکسید کربن, روغن هسته انار, اسید چرب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024630,
author = {سرگلزائی, جواد and میرمحمدی ثمرین, سیدتقی},
title = {استخراج روغن از هسته انار به کمک سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن},
booktitle = {همایش ملی انار},
year = {2011},
location = {فردوس, ايران},
keywords = {استخراج سیال فوق بحرانی، دی اکسید کربن، روغن هسته انار، اسید چرب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استخراج روغن از هسته انار به کمک سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن
%A سرگلزائی, جواد
%A میرمحمدی ثمرین, سیدتقی
%J همایش ملی انار
%D 2011

[Download]